print

Welke verstrekkingen kan u als podoloog aanrekenen voor patiënten in een opstarttraject, een programma diabeteszelfregulatie of een voetkliniek?

Diabetespatiënten die niet opgenomen zijn in een zorgtraject kunnen toch bepaalde verstrekkingen bij een podoloog terugbetaald krijgen. Het gaat over patiënten die door de huisarts worden opgevolgd in het kader van een “opstarttraject diabetes mellitus type 2”, maar ook patiënten opgevolgd in een gespecialiseerd centrum in het kader van een “programma diabeteszelfregulatie” of een “voetkliniek”.

Door de opname in een opstarttraject kunnen alle mensen met diabetes type 2 in een vroeg stadium van de ziekte rekenen op een specifieke ondersteuning van hun huisarts zodra de diagnose is gesteld. Afhankelijk van de behoeften kan de huisarts ook andere zorgverleners raadplegen.

Door de opname in een opstarttraject kunnen uw patiënten een vergoeding krijgen voor bepaalde verstrekkingen bij een podoloog op voorschrift van hun arts: podologische sessies en/of diabeteseducatiesessies.

We vergoeden deze sessies volledig. Die zijn dus gratis voor uw patiënten.

Op deze pagina:

Podologische sessies voor een patiënt in een opstarttraject, een programma diabeteszelfregulatie of een voetkliniek

HOEVEEL PODOLOGISCHE SESSIES VERGOEDEN WE?

We vergoeden tot 2 podologische sessies, elk van minimum 45 minuten per kalenderjaar, voor de patiënten die opgenomen zijn in een opstarttraject voor een patiënt met diabetes mellitus type 2. in een programma diabeteszelfregulatie in een gespecialiseerd centrum of in een geconventioneerde voetkliniek.

U kan ook podologische sessies geven aan patiënten met een zorgtraject diabetes type 2. Het maximum aantal van 2 vergoede sessies per patiënt omvat ook deze sessies.

Meer info over de verstrekkingen die u kan aanrekenen als podoloog aan patiënten met een zorgtraject diabetes type 2.

ONDER WELKE VOORWAARDEN KAN U DEZE PODOLOGISCHE SESSIES AANREKENEN?

Om deze verstrekking te kunnen uitvoeren en aanrekenen moet u over een RIZIV-nummer beschikken.

We vergoeden de sessies als: 

 • Uw patiënt wordt opgevolgd in:
 • Uw patiënt maakt deel uit van een van de volgende risicogroepen:
  • Groep 1: verlies van gevoeligheid in de voet, op voorwaarde dat dit blijkt uit een 10g-monofilament
  • Groep 2a: lichte orthopedische misvormingen zoals prominente metatarsaalkoppen met minimale eelten en/of soepele hamer- of klauwtenen en/of beperkte hallux valgus < 30°
  • Groep 2b: ernstiger orthopedische afwijkingen
  • Groep 3: vaatlijden, vroegere voetwonden, amputatie of Charcot.
 • Uw podologische sessies worden voorgeschreven door de huisarts of door een specialist (in interne geneeskunde, endocrino-diabetologie, chirurgie of orthopedische chirurgie).
 • In een opstarttraject is het de huisarts die het traject opvolgt en de podologische sessies voorschrijft. Bij het programma diabeteszelfregulatie of in een geconventioneerde voetkliniek kan de arts-specialist van de diabetesovereenkomst ook podologische sessies voorschrijven.
 • Het voorschrift vermeldt de risicogroep waartoe de patiënt behoort
 • U een actueel voedingsdossier bijhoudt voor de patiënt, met informatie over de handelingen en de technische verstrekkingen die u zijn toevertrouwd.
 • U elk jaar een schriftelijk rapport naar de huisarts stuurt.
 • Deze 2 sessies kunnen niet op dezelfde dag plaatsvinden.

WELKE CODE GEBRUIKEN OM DEZE PODOLOGISCHE SESSIES AAN TE REKENEN?

Gebruik de code 771153 om een individueel podologisch onderzoek of podologische behandeling voor een patiënt in een opstarttraject diabetes type 2, een programma diabeteszelfregulatie of een voetkliniek.

Voor deze podologische sessies kan u de derdebetalersregeling toepassen.

WAT BETAALT UW PATIËNT? 

We vergoeden deze podologische sessies volledig. Die zijn dus gratis voor uw patiënten: als podoloog moet u de vastgelegde tarieven voor deze sessies respecteren.

WELK BEDRAG ONTVANGT U? 

Prijzen en tegemoetkomingen voor de revalidatieverstrekkingen

Diabeteseducatiesessies voor een patiënt in een opstarttraject

Diabeteseducatie helpt diabetespatiënten om hun ziekte beter te begrijpen en beter te beheren. 
     
Ben u podoloog? U kan diabeteseducatiesessies verlenen aan uw patiënten betrokken bij een opstarttraject voor een patiënt met diabetes mellitus type 2 als u een erkenning als diabeteseducator en een specifiek RIZIV-nummer hebt.

WIE KAN DIABETESEDUCATIESESSIES GEVEN IN HET KADER VAN EEN OPSTARTTRAJECT?

Afhankelijk van de noden van zijn patiënt kan de huisarts doorverwijzen naar verschillende soorten zorgverleners die diabeteseducatie mogen verlenen: 

 • Diabeteseducatie door een diabeteseducator (verpleegkundige, kinesitherapeut, diëtist of podoloog met een erkenning als educator): informatie over de ziekte en levensstijl. Individuele of groepssessies. 
 • Diabeteseducatie door een verpleegkundigen: opvolgingsbezoek / zelfmanagementondersteuning. Individuele sessies bij de patiënt thuis. 
 • Diabeteseducatie door een diëtist: educatie diëtetiek. Individuele of groepssessies. 
 • Diabeteseducatie door een kinesitherapeut: aansporen tot lichaamsbeweging. Groepssessies. 
 • Diabeteseducatie door een apothekers: aansporen tot therapietrouw. Individuele of groepssessies. 

HOEVEEL DIABETESEDUCATIESESSIES VERGOEDEN WE?

Voor patiënten in een opstarttraject diabetes de type 2 vergoeden we tot 4 diabeteseducatiesessies per jaar, voor alle verstrekkingen samen (diabeteseducator, diëtist, verpleegkundige, kinesitherapeut, apotheker).

Een individuele sessie duurt minstens 30 minuten.
Een groepssessie duurt minstens 2 uur voor maximum 10 deelnemers.

Bij het tellen van het aantal sessies telt elke individuele sessie en groepssessie als één eenheid.

ONDER WELKE VOORWAARDEN KAN U DEZE DIABETESEDUCATIESESSIES AANREKENEN?

Uw patiënt met diabetes type 2 heeft recht op onze terugbetaling onder deze voorwaarden: 

 • Hij opgenomen is in een opstarttraject voor een patiënt met diabetes mellitus type 2.
 • De huisarts moet deze diabeteseducatiesessies voorschrijven.
 • Elk voorschrift is geldig tot het einde van het jaar waarin het werd voorgeschreven of, als de voorschrijvende arts dit expliciet heeft vermeld, tot het einde van het volgende kalenderjaar.
 • Voor elke reeks van 4 sessies wordt minstens 1 sessie gegeven door een diabeteseducator.
 • Dit betekent dat een patiënt in een kalenderjaar maximaal 3 diabeteseducatiesessies vergoed krijgt van een zorgverlener die deze niet geeft als diabeteseducator, maar als diëtist, verpleegkundige, kinesitherapeut of apotheker.
 • Aangezien de kwaliteit van deze sessies zo belangrijk is voor het beheer van de ziekte, moeten de zorgverleners, die diabeteseducatie sessies mogen verlenen (diëtist, verpleegkundige, kinesitherapeut, apotheker) maar die de erkenning als diabeteseducator niet hebben, jaarlijks een bijscholing van minimum 2 uur volgen over diabetes en/of diabeteseducatie.
 • In het kader van het opstarttraject kan diabeteseducatie individueel, in groep, of in een combinatie van beide worden verleend.
  Tijdens dezelfde dag mag een patiënt maximum ofwel 2 individuele verstrekkingen ofwel 1 groepssessie krijgen.
 • Diabeteseducatie is gebaseerd op een vastgesteld protocol met feedback aan de huisarts aan het einde van de sessie of na een kalenderjaar.

Opgelet! In het kader van een opstarttraject: 

 • U mag die verstrekkingen niet aanrekenen voor patiënten in woonzorgcentra / gemeenschappelijke verblijfplaatsen.  
 • De groepssessies mogen niet worden verricht in een fitnesszaal, in een dagverzorgingscentrum voor bejaarden of in een centrum voor dagverzorging. 

U kunt ook diabeteseducatiesessies geven aan uw diabetespatiënten type 2 in een zorgtraject als u de erkenning als diabeteseducator hebt.

DIABETESEDUCATIE VERLENEN ALS DIABETESEDUCATOR: 
WAARUIT BESTAAN UW SESSIES EN WELKE CODE GEBRUIKEN OM DEZE AAN TE REKENEN? 

Diabeteseducatie door een diabeteseducator voor patiënten in een opstarttraject diabetes type 2 kan individueel of in groep worden verleend.

Individuele sessie:

Informatie over de ziekte en de levensstijl, gedurende minstens 30 minuten, in uw praktijkkamer, in de praktijkkamer van de huisarts, of in een regiohuis van een locoregionale structuur.

Groepssessie:

 • Informatie over de ziekte en de levensstijl, gedurende minstens 120 minuten, voor maximaal 10 deelnemers.
 • Gevolgd door het opstellen en het bewaren door de diabeteseducator van een verslag waarin de identiteit van de deelnemers en de thema's die tijdens de sessie zijn behandeld, worden vermeld.

Tijdens die sessies moet u: 

 • de patiënt duidelijke en begrijpelijke informatie geven over diabetes en de behandeling ervan:
  • oorzaken, verloop, eventuele verwikkelingen
  • herkennen, corrigeren en voorkomen van hyper- en hypoglycemieën
  • eventueel effect van geneesmiddelen op de glycemie om de therapietrouw te verbeteren (met name de hoofd- en nevenwerkingen van antidiabetica of andere geneesmiddelen, enz.)
  • adequaat reageren bij ziekte, koorts, braken
  • op reis te nemen maatregelen.
 • uw patiënt motiveren om zijn levensstijl en -hygiëne aan te passen:
  • evenwichtige voeding, stoppen met roken, lichaamsbeweging
  • voeten regelmatig controleren en gepast schoeisel dragen
  • een goede mond- en tandverzorging aanhouden
 • uw patiënt maatschappelijke informatie geven (meer bepaald over het rijbewijs enz.).
 • In overleg met de patiënt en afhankelijk van zijn behoeften, bepaalt u welke andere zorgverleners geraadpleegd kunnen worden voor diabeteseducatie.

Om deze sessies als diabeteseducator aan te rekenen, gebruik de code:

 • 794253 voor een individuele sessie
 • 794334 voor een groepssessie (voor elke patiënt).

Voor deze diabeteseducatiesessies kan u de derdebetalersregeling toepassen.

VERSLAG EN DOSSIER OVER DE DIABETESEDUCATIE

De diabeteseducator, de diëtist, de verpleegkundige of de apotheker die een of meer individuele sessies hebben verleend: 

 • stellen een beknopt verslag op voor de voorschrijvende arts, nadat de patiënt de voorgeschreven individuele sessies heeft gekregen of, als dat niet lukt, nadat een volledig kalenderjaar is verstreken. 
 • houden voor elke patiënt van individuele sessies een dossier bij over de diabeteseducatie, waarin gegevens zijn opgenomen over de therapeutische doelstellingen, de inhoud van de gerealiseerde educatie en de plaats waar de verstrekkingen zijn verleend. Zij bewaren alle elementen van het dossier over een educatiejaar voor een patiënt gedurende minstens vijf jaar vanaf 31 december van dat educatiejaar.

WAT BETAALT UW PATIËNT? 

We vergoeden deze diabeteseducatiesessies volledig. Die zijn dus gratis voor uw patiënten: de diabeteseducator, diëtist, apotheker, verpleegkundige en kinesitherapeut die de diabeteseducatiesessies verzorgen, zijn verplicht de overeengekomen tarieven te respecteren en geen extra kosten in rekening te brengen, noch bij de patiënt, noch bij de ziekteverzekering.

WELK BEDRAG ONTVANGT U? 

U ontvangt het bedrag dat staat vermeld voor de verstrekkingen diabeteseducatie die zijn opgenomen in de revalidatienomenclatuur voorzien voor het opstarttraject diabetes type 2. 

Mag u diabeteseducatieverstrekkingen met podologieverstrekkingen cumuleren?

Als podoloog kan u dezelfde patiënt die er recht op heeft, zowel deze educatieverstrekkingen als diëtetiekverstrekkingen aanbieden.

Als de behandelende arts de verstrekking ‘opstarttraject diabetes type 2’ heeft aangerekend, mag hij deze 2 soorten verstrekkingen voorschrijven.

Contacten

Opstarttraject voor een patiënt met diabetes mellitus type 2

E-mail: opstarttraject@riziv-inami.fgov.be

Dienst geneeskundige verzorging , Directie Research, development and quality (RDQ)