print

Vroedvrouwen: recente aanpassingen aan de nomenclatuur van uw geneeskundige verstrekkingen

Toelichting bij bepaalde aanpassingen aan de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (NGV) verleend door vroedvrouwen (art. 9, a) van de NGV).

Op deze pagina:

Aanpassingen op 1 juli 2024

Vanaf 1 juli 2024 wordt de maximale terugbetaalde waarde van verstrekkingen van voorbereiding tot de bevalling aangepast. Verstrekkingen 422096, 428374, 428396, 422111, 428411 en 422133 worden nu terugbetaald tot een maximale waarde van V110 per zwangerschap. 

(KB 17.04.2024 – BS 06.05.2024)

Aanpassingen op 1 december 2023

Vanaf 1 december 2023 is er een specifieke nomenclatuurcode voor het postnataal toezicht en verzorging thuis vanaf de zesde dag van het postpartum, verleend in het weekend of op een feestdag. Deze verstrekking kan enkel geattesteerd worden op de dag na het ontslag van de moeder en/of het kind uit het ziekenhuis of bij dringende gevallen. U kan deze verstrekking attesteren via de nomenclatuurcode ‘428735’. Het honorarium van deze specifieke nomenclatuurcode blijft momenteel gelijk aan dat voor het postnataal toezicht en verzorging vanaf de zesde dag van het postpartum, per dag. 

(KB 15.09.2023 – BS 25.10.2023)

Aanpassingen sinds 1 januari 2023

Het honorarium voor de verstrekking postnatale zorg op de 5de dag postpartum tijdens het weekend of op een feestdag (de nomenclatuurcode ‘422995’) werd op 1 januari 2023 verhoogd. Hiervoor hebben we in de begroting van 2023 492.000 euro toegekend, ter ondersteuning van het welzijn van de zorgverleners. 

(KB 15.09.2023 – BS 25.10.2023)

Aanpassingen sinds 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 is er een specifieke nomenclatuurcode voor postnataal toezicht en verzorging thuis gedurende de vijfde dag volgend op de dag van de verlossing verleend tijdens het weekend of op een feestdag. U kan deze verstrekking attesteren via de nomenclatuurcode ‘422995’. Het honorarium is momenteel gelijk aan dat voor de verzorging op een weekdag maar kan afhankelijk van de beschikbare begrotingsmiddelen in de nabije toekomst worden verhoogd naar analogie met het weekendhonorarium van dag 4 na de verlossing. 

Voor postnataal toezicht en verzorging thuis op de vijfde dag na de dag van de bevalling verleend tijdens de week blijft de code "422951" van toepassing. 

(KB 18.04.2022 – BS 25.05.2022)

Aanpassingen sinds 1 december 2019

Postnatale verstrekkingen vanaf de 6e dag volgend op de dag van de verlossing

Het totale aantal ‘gewone’ postnatale verstrekkingen vanaf de 6e dag postpartum vermindert van 7 naar 6. Vanaf 1 december 2019 is het dus niet meer mogelijk voor u om vanaf de 6e dag postpartum nog een 7e ‘gewone’ postnatale verstrekking te attesteren met een terugbetaling door de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).

Als een patiënte nog nood heeft aan bijkomende zorg, kan ze nog terugvallen op:

  • hetzij de 3 verstrekkingen, met motivering door vroedvrouw
  • hetzij de verstrekkingen op voorschrift bij verwikkelingen.

(KB 10.10.2019 – BS 28.10.2019)

Meer informatie

Contacten

Regelgeving inzake vroedvrouwen

​Indien u vragen hebt over de inhoud van de overeenkomst of van de nomenclatuur kunt u onze medewerkers contacteren op het volgende mailadres: sfvvnom@riziv-inami.fgov.be