print

Overeenkomst 2024 - 2025 tussen logopedisten en verzekeringsinstellingen

Op 7 december 2023 heeft de Overeenkomstencommissie logopedisten-verzekeringsinstellingen een nieuwe overeenkomst 2024-2025 afgesloten.

Op 11 maart 2024 heeft het Verzekeringscomité van het RIZIV vastgesteld dat 67,38% van de logopedisten is toegetreden tot de overeenkomst 2024-2025.

Deze overeenkomst is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 februari 2024.

Op deze pagina:

Wat is het toetredingspercentage van deze overeenkomst?

67,38 % van de logopedisten is toegetreden tot de overeenkomst 2024-2025.
Dit betekent dat de -25%-regel van toepassing zal zijn, waarbij patiënten bij niet-geconventioneerde logopedisten 25% minder terugbetaling ontvangen. 

Het aantal toegetreden logopedisten is berekend op basis van de beschrijving in de overeenkomsttekst:  “aantal logopedisten met een profiel (RIZIV-profiel) voor het boekjaar 2022 vermeerderd met het aantal logopedisten die een RIZIV-nummer gekregen hebben in 2023”. Er werd een bijkomende check toegepast, zodat eventuele logopedisten met een intussen gedeactiveerd RIZIV-nummer (bv.  na een recent overlijden) niet worden meegenomen in de berekening.

De krachtlijnen van de overeenkomst 2024-2025

De overeenkomst 2024-2025 bevat de volgende krachtlijnen:

 • Verhoging van de honoraria met 17,11% vanaf 1 januari 2024. Het honorarium van de evolutiebilans zal niet worden verhoogd aangezien een ontwerp voor de afschaffing van deze verstrekking in voorbereiding is.
  .
 • Administratieve vereenvoudiging van de aanvraagprocedure:
  • Om de aanvraagprocedure te vereenvoudigen, zal de Commissie aan de bevoegde organen een voorstel voorleggen met het oog op het verplichte gebruik van een formulier voor de aanvraag van een tegemoetkoming. De Commissie bepaalt naargelang welke stoornis het standaardformulier of een specifiek formulier moet worden gebruikt.
  • De Commissie vraagt aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid om het koninklijk besluit van 20.10.1994 te wijzigen zodat een bilan uitgevoerd kan worden door een logopedist zonder voorschrift van een arts en op deze manier de logopedisten te responsabiliseren inzake het uitvoeren van een bilan.
  • De Commissie engageert zich om de modaliteiten van een kwalitatief dossier vast te leggen in de nomenclatuur.
  • De Commissie zal een voorstel doen voor de vereenvoudiging van de getuigschriften voor verstrekte hulp om deze duidelijker en transparanter te maken.
 • Hervorming van de nomenclatuur: 

  De Commissie finaliseert de hervorming van de nomenclatuur voor de volgende punten:
   
  • Afschaffing van het evolutiebilan dat vervangen wordt door een andere vorm van evaluatie. De verlengingen zullen worden uitgevoerd via een eenvoudig en gestandaardiseerd systeem van notificatieverzending voor een periode van twee opeenvolgende jaren.
  • Herziening van de maximale behandelingsduur om een flexibeler gebruik van de zittingencontainers in de tijd mogelijk te maken. 
  • Herziening van de toelatingsvoorwaarden voor bepaalde stoornissen.

De werkgroep die werd opgericht om voorstellen voor te leggen tot hervorming van de nomenclatuur op basis van “evidence based practice”-criteria zet de werkzaamheden verder.

De onderwerpen waarop de werkgroep zich wil toeleggen zijn de volgende: 

 • Herziening van de omschrijvingen voor bepaalde stoornissen waaronder taalontwikkelingsstoornissen, dysfasie, stoornissen verworven na radiotherapeutische of chirurgische interventie, dysglossieën.
 • De mogelijkheid tot vroegtijdige tussenkomst voor bepaalde stoornissen

Wat zijn de gevolgen van uw toetreding of niet-toetreding?

Als u bent toegetreden:

Als u niet bent toegetreden:

 • U bent vrij uw tarieven te bepalen
 • U bent verplicht de tarieven in de overeenkomst te respecteren:
  • Voor patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming
  • Indien u de derdebetalersregeling toepast

Premie voor geconventioneerde logopedisten

In 2023 is een premie voorzien voor geconventioneerde logopedisten om hen tegemoet te komen bij de oplopende praktijkkosten voor personeel, energie, enz.

Meer informatie

Akkoord en overeenkomst

Contacten

Afdeling logopedisten

​Indien u praktische vragen hebt inzake de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kunt u ons administratief team contacteren:
E-mail: logonl@riziv-inami.fgov.be
Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Adres:
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging
De Gerlachestraat 1
3500 HASSELT

Regelgeving inzake logopedie

​Indien u vragen hebt over de inhoud van de overeenkomst of van de nomenclatuur kunt u onze medewerkers contacteren op het volgende mailadres: logonom@riziv-inami.fgov.be