print

Als vroedvrouw geneesmiddelen voorschrijven

Als vroedvrouw mag u bepaalde geneesmiddelen voorschrijven. Daarvoor moet u een bijzondere erkenning krijgen van de FOD Volksgezondheid. 

Opdat de apotheker de door u voorgeschreven geneesmiddelen aan uw patiënt kan afleveren en de verzekering voor geneeskundige verzorging kan tegemoetkomen in de kosten, moet u eveneens over een specifiek RIZIV-nummer beschikken. Dat specifiek nummer eindigt met de bekwamingscode 003.

Op deze pagina:

Wat mag u doen als uw RIZIV-nummer eindigt met de bekwamingscode 003?

Een RIZIV-nummer eindigend met de code 003:

  • laat u toe om de verstrekkingen voor vroedvrouwen volgens artikel 9 a) van de nomenclatuur aan de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) te attesteren, en laat terugbetaling aan uw patiënten toe
  • laat de apotheker toe om de door u voorgeschreven geneesmiddelen af te leveren, en laat uw patiënten toe om tegemoetkoming van de ziekteverzekering te krijgen in de kost van die geneesmiddelen
  • laat u toe om voorschriftenboekjes te bestellen.

Welke geneesmiddelen mag u dan voorschrijven?

De lijst met geneesmiddelen die vroedvrouwen autonoom mogen voorschrijven kan u op de volgende webpagina van de FOD Volksgezondheid raadplegen : Vroedvrouwen | FOD Volksgezondheid (belgium.be)

Onze website heeft een verscheiden aanbod aan info over geneesmiddelen :

Hoe verkrijgt u een specifieke erkenning voor het voorschrijven van bepaalde geneesmiddelen? 

Op basis van uw diploma van vroedvrouw en uw aanvullende opleiding vraagt u bij de FOD Volksgezondheid een specifieke erkenning aan voor het voorschrijven van geneesmiddelen: voorwaarden en te ondernemen acties.

Hoe verkrijgt u een specifiek RIZIV-nummer als u nog geen RIZIV-nummer hebt? 

Zodra u het visum en de specifieke erkenning hebt ontvangen van de FOD Volksgezondheid, kunt u een specifiek RIZIV-nummer verkrijgen. U krijgt dat nummer niet automatisch, u moet daarvoor bij ons een aanvraag indienen.

Daartoe stuur u ons met de post, per e-mail of per fax (zie contacten onderaan op deze pagina):

  • een kopie van uw visum op basis waarvan u uw beroep van vroedvrouw mag uitoefenen
  • een kopie van uw bijzondere erkenning op basis waarvan u geneesmiddelen mag voorschrijven
  • een contactadres in België.

We zullen u het RIZIV-nummer toekennen op de datum van uw aanvraag; de poststempel, de datum van de e-mail of de fax gelden als bewijs.

U krijgt dan een brief waarin uw specifiek RIZIV-nummer wordt meegedeeld.

Dat nummer zal eindigen met de bekwamingscode 003, waarmee de vroedvrouwen worden geïdentificeerd van wie de voorgeschreven geneesmiddelen ten laste worden genomen door de verzekering voor geneeskundige verzorging .

U hebt dat specifiek RIZIV-nummer (003) nodig om een geneesmiddelenvoorschrift te mogen opstellen en uw voorschriftenboekjes te bestellen.

Hoe krijgt u een specifiek RIZIV-nummer indien u reeds als vroedvrouw een RIZIV-nummer (002) hebt? 

U moet vanzelfsprekend de voorwaarden voor het voorschrijven van geneesmiddelen vervullen en van de FOD Volksgezondheid uw specifieke erkenning krijgen waardoor u geneesmiddelen mag voorschrijven.

Vraag ons vervolgens om de bekwamingscode van uw RIZIV-nummer te wijzigen en stuur ons daartoe een kopie van uw specifieke erkenning met de post, per e-mail of per fax (zie contacten onderaan op deze pagina).

We zullen uw bekwamingscode op basis van dat document wijzigen op de datum van uw aanvraag ; de poststempel , de datum van de e-mail of de fax gelden als bewijs.

U krijgt dan een brief waarin uw RIZIV-nummer met de nieuwe bekwamingscode 003 (in plaats van 002) wordt meegedeeld en aan de hand waarvan de vroedvrouwen worden geïdentificeerd van wie de voorgeschreven geneesmiddelen ten laste worden genomen door de verzekering voor geneeskundige verzorging.

U hebt dat specifieke RIZIV-nummer (003) nodig om een geneesmiddelenvoorschrift te mogen opstellen en uw voorschriftenboekjes te bestellen

Hoe vult u uw geneesmiddelenvoorschrift correct in? 

Om geldig te zijn moet uw voorschrift precieze gegevens bevatten, meer bepaald uw RIZIV-nummer in cijfers en in de vorm van een streepjescode.

Op onze pagina ‘Een geneesmiddel voorschrijven voor een niet-gehospitaliseerde patiënt (in ambulante zorg)’ vindt u uitleg over het voorschrijven van geneesmiddelen: informatie die uw voorschrift moet bevatten, geldigheidsduur van uw voorschrift, elektronisch voorschrijven, enz.

De geldigheidsduur van uw geneesmiddelenvoorschriften verandert op 1 november 2019

Op 1 november 2019 veranderen de termijnen om ambulant voorgeschreven geneesmiddelen af te leveren en terug te betalen: ze worden op elkaar afgestemd en vereenvoudigd. De termijn zal standaard 3 maanden bedragen vanaf de datum van uw voorschrift, om het even of u elektronisch of op papier voorschrijft.
Als gevolg hiervan zullen een nieuw model als bewijs van elektronisch voorschrift en een nieuw model van papieren voorschrift verschijnen.

Meer info over de nieuwe geldigheidsduur van een geneesmiddelenvoorschrift vanaf 1 november 2019, de overgangsperiode en het nieuwe model.

Geneesmiddelen voor ambulante zorg voorschrijven: verplicht elektronisch op 1 januari 2020

Momenteel kan u al zelf uw geneesmiddelenvoorschriften opstellen met behulp van software of via onze gratis toepassing PARIS.
Vanaf 1 januari 2020 zullen vroedvrouwen, tandartsen, artsen verplicht zijn om geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven wanneer ze dat ambulant doen (behalve in enkele uitzonderlijke gevallen).

Meer info over het verplicht elektronisch geneesmiddelenvoorschrift voor ambulante zorg vanaf 1 januari 2020

Hoe kunt u uw voorschriftenboekjes voor geneesmiddelen bestellen? 

We bieden, als dienstverlening aan de zorgverleners, de mogelijkheid aan om uw voorschriftenboekjes voor geneesmiddelen bij ons te bestellen.

Contacten

Afdeling Vroedvrouwen

Indien u praktische vragen hebt inzake de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kunt u ons administratief team contacteren:
E-mail: nursenl@riziv-inami.fgov.be
Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Adres:
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging, afdeling vroedvrouwen
Galileelaan 5/01
1210 Brussel

Directie Facility Management - Aankoopdienst

Tel: +32(0)2 739 72 41

E-mail: ekono@riziv-inami.fgov.be