print

Als gespecialiseerd diëtist meewerken binnen het multidisciplinair zorgtraject eetstoornissen

Indien een behandelende arts een zorgtraject eetstoornissen opstart bij een patiënt tot en met 23 jaar, dan kan u als gespecialiseerde diëtist meewerken binnen dit zorgtraject. De patiënt heeft in dit kader recht op vijftien sessies diëtetische zorg per jaar.

Op deze pagina:

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om aan een zorgtraject mee te werken? 

 • U moet met het netwerk GGKJ  van uw plaats van tewerkstelling een overeenkomst hebben afgesloten. 
 • U hebt een visum en erkenning als diëtist en beschikt over een RIZIV-nummer. 
 • U kan via uw portfolio klinische ervaring en opleiding aantonen over het begeleiden bij  patiënten met eetstoornissen.  
 • U kan zowel loontrekkende als zelfstandige zijn. 
 • U houdt voor uw patiënt een patiëntendossier bij. 
 • U werkt mee aan het opstellen van een behandelplan in samenwerking met de behandelende arts en neemt deel aan het multidisciplinair overleg. 
 • U bent bereid nauw samen te werken met de behandelende arts en /of psycholoog/orthopedagoog

U ontvangt een vergoeding voor deelname aan een multidisciplinair overleg.

Binnen een zorgtraject kan de behandelende arts, twee keer per 12 maanden een multidisciplinair overleg organiseren:

 • Eén keer voor het opstellen van een behandelplan 
 • en de tweede keer voor evaluatie, bijsturing en eventuele verlenging van het zorgtraject. 

Voor de deelname aan het overleg ontvangt u  een vergoeding van 22.49 Euro

Pseudocode 

Omschrijving 

Honorarium 

401310 

Deelname aan het multidisciplinair overleg in het kader van het behandelplan voor een rechthebbende met een eetstoornis. 

22,49 EUR 

Aan dit overleg kunnen er naast de behandelende arts, maximaal drie andere zorgverleners deelnemen (een geconventioneerd klinisch pyscholoog/orthopedagoog een diëtist, een arts specialist in de (kinder- en jeugd)psychiatrie, een huisarts, een arts-specialist in de kindergeneeskunde. 

Het overleg kan fysiek, virtueel of hybride gehouden worden en duurt minimaal vijftien minuten.

Terugbetaling van maximum 15 sessies diëtetische zorg 

Daarvoor kunnen  de volgende pseudocodes aangerekend worden via het klassieke facturatieproces. Hiervoor gebruikt u het gebruikelijke getuigschrift voor verstrekte hulp.

Pseudocode 

Omschrijving  

Honorarium 

401332 

Individuele diëtetische sessie voor een rechthebbende met een eetstoornis – met een minimumduur van 60 minuten  waarvan minstens 45 minuten patiëntencontact.
Deze sessie mag twee keer per 12 maanden worden aangerekend.

56,21 EUR 

401354 

Individuele diëtetische evaluatie en/of interventie voor een rechthebbende met een eetstoornis – met een minimumduur van 30 minuten waarvan minstens 20 minuten patiëntencontact. Deze sessie mag maximaal 13 keer per jaar worden aangerekend.

28,10 EUR

 • U kan de sessies enkel aanrekenen na activatie van het zorgtraject eetstoornissen en op voorschrift van de behandelende arts.
 • De eerste individuele sessie vindt plaats binnen een periode van maximaal 1 maand vanaf het moment dat het zorgtraject eetstoornissen werd geactiveerd. 
 • In de looptijd van het traject kan er voor deze problematiek geen extra sessies worden aangerekend aan deze patiënt. 
 • Een honorarium voor één individuele sessies geldt zowel voor het gesprek met de jongeren als een eventueel apart gesprek met de ouders Deze tellen samen voor één sessie. 
 • Een individuele sessie met de patiënt en zijn/haar ouders/voogd tellen als één sessie. 
 • Het is niet toegelaten om supplementen aan te rekenen.
 • De patiënt betaalt voor deze sessies geen remgeld.
 • Indien u wenst kan u kiezen voor een derdebetalersregeling, maar het is niet verplicht. 
 • Op het getuigschrift moet u de naam en het RIZIV-nummer van de voorschrijvende arts vermelden. 
 • Op het getuigschrift moet u in de rubriek ‘Nummer van de instelling’ het RIZIV nummer van het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren (GGKJ) vermelden. 

Waar en hoe?

De sessies kunnen plaatsvinden:

 • In het kabinet van de gespecialiseerde diëtist, maar ook via "outreaching" (in de directe leefomgeving van de patiënt) of, wanneer nodig, via teleconsultatie.
 • De eerste twee sessies vereisen de fysieke aanwezigheid van diëtiste en patiënt. Nadien kunnen opvolgsessies via teleconsultaties worden georganiseerd op voorwaarde dat de patiënt hiermee akkoord gaat. Als diëtist evalueer je of de patiënt fysiek en mentaal in staat is om zorg op afstand te krijgen. Deze teleconsultaties en de duur ervan worden in het patiëntendossier genoteerd.

Welke zorg wordt er geboden? 

Als diëtist zorg je voor:

 1. Ondersteuning van de patiënt en zijn familie of plaatsvervangende context. 
 2. Diëtetisch onderzoek en diagnose: voedingsanamnese en antropometrie, diëtetische anamnese, op basis waarvan een diëtetische diagnose en behandelplan op maat kan worden geformuleerd.
 3. Diëtetische behandeling: motivationeel werk, medische stabilisatie, herstel gewicht en voedingstoestand, herstel van eetgedrag en cognities, terugvalpreventie. 
 4. Monitoring en evaluatie: het verzamelen van relevante gegevens, het behandelplan en behandeling bijstellen, voortzetten, doorverwijzen of afsluiten. 
 5. Documenteren in het patiëntendossier en rapporteren (overleg en terugkoppeling naar andere zorgverleners in het kader van het behandelplan)

Naast diëtetische zorg heeft de patiënt ook recht op psychologische zorg. Hiervoor werk je samen met een klinisch psycholoog/orthopedagoog en de behandelende arts.

Ondersteuning door een multidisciplinair ambulant supportteam (MAST – GGKJ)

Indien je als diëtist inschat dat de zorgvraag van de patiënt niet kan beantwoord worden of in geval van crisiszorg, dan kan je – in overleg met de andere behandelende zorgverleners – beroep doen op een MAST-GGKJ team, zodat eventueel meer intensieve zorg kan ingeschakeld worden.

Een MAST-GGKJ biedt hulp bij moeilijke zorgtrajecten en is telefonisch, online of fysiek bereikbaar voor advies. Daarnaast is het verantwoordelijk voor de beleidsevaluatie en opvolging van het zorgaanbod binnen het werkingsgebied van het netwerk. 

Zin om als zorgverlener deel te nemen?

Als gespecialiseerde diëtist kan u contact opnemen met een GGKJ-netwerk. De contactgegevens van de netwerkcoördinatoren vindt u in de:

U kan terugvinden welk netwerk actief is waar u woont via:

Meer informatie

Contacten

Secretariaat medische directie - overeenkomsten

E-mail: ovcomeddir@riziv-inami.fgov.be