print

Kinesitherapie en verstrekkingen voor zware aandoeningen (E-lijst): vermindering vragen van het deel dat uw patiënt betaalt

Uw patiënten die aan bepaalde zware aandoeningen lijden, betalen na akkoord van de adviserend arts van hun ziekenfonds minder voor hun kinesitherapie en voor sommige specifieke verstrekkingen.

Op deze pagina:

 

Hoe verkrijgt u een vermindering van het deel dat uw patiënt betaalt?

 
1. Als arts (huisarts of specialist) of als kinesitherapeut kijkt u na of het om een van de zware aandoeningen van de ‘E-lijst’ gaat.
 
2. Als arts (eventueel in samenwerking met een kinesitherapeut) stelt u het dossier voor de aanvraag van een akkoord (Formulier Word - Formulier PDF) samen voor de adviserend arts van het ziekenfonds. Het dossier moet de volgende elementen bevatten:
1° een door een arts-specialist bevestigde diagnose.
In geval van chronische auto-immune inflammatoire polyartritis, vermeld in punt h van de E-lijst, zal de arts-specialist in de reumatologie, in de inwendige geneeskunde of in de pediatrie de diagnose bevestigen
2° een nauwkeurige beschrijving van de stoornissen, in de zin van de WGO-ICF, van de omvang ervan, en ook de reden waarom de stoornissen een intensieve en langdurige kinesitherapeutische of fysiotherapeutische tenlasteneming vergen
3° het gedocumenteerde verband tussen de diagnose en de stoornissen waarvoor een tegemoetkoming wordt gevraagd
4° de verduidelijkingen waaruit op basis van een functionele balans blijkt via welk behandelingsplan en via welke kinesitherapeutische of fysiotherapeutische technieken men het beoogde functionele resultaat wil bereiken
5° in geval van lymfoedeem, vermeld in punt k van de E-lijst: de resultaten van een perimetrie of een volumetrisch onderzoek of een lymfoscintigrafie in 3 stappen
6° in geval van structurele anomalie van het locomotorisch stelsel, vermeld in punt l van de E-lijst: de prevalentie en recente publicaties die de noodzaak aantonen van een intensieve en langdurige kinesitherapeutische of fysiotherapeutische tenlasteneming.
 
De punten 2° tot 6° van het dossier zullen worden uitgevoerd door de arts-specialist, de huisarts of in overleg tussen die 2 artsen met de eventuele medewerking van een kinesitherapeut.
 
3. Als arts of kinesitherapeut stuurt u het dossier voor de aanvraag van een akkoord aan de adviserend arts van het ziekenfonds van uw patiënt (uw patiënt mag het ook zelf versturen).
 
4. De adviserend arts van het ziekenfonds controleert de aanvraag en geeft al dan niet zijn akkoord. In geval van twijfel vraagt hij aanvullende informatie.
Voor de aandoeningen vermeld in de punten a tot j van de E-lijst beslist de adviserend arts alleen.
Voor de lymfoedemen, vermeld in punt k van de E-lijst, kan hij het advies van het College van artsen-directeurs vragen.
Voor een 1e aanvraag betreffende een structurele anomalie van het locomotorisch stelsel, vermeld in punt l van de E-lijst, moet hij het dossier aan het College van artsen-directeurs bezorgen, als hij meent dat het dossier in orde is.
 
5. Uw patiënt ontvangt de akkoord- of weigeringsbeslissing van de adviserend arts per brief.
 

Hoelang is dat akkoord geldig?

 
Het akkoord is maximaal 3 jaar geldig.
 

Hoe kunt u een akkoord verlengen?

 
Als de situatie van uw patiënt kinesitherapie of fysiotherapie vereist die een verlenging van het akkoord rechtvaardigt, stel dan een nieuw aanvraagdossier (Formulier WordFormulier PDF) voor de adviserend arts samen. Dat dossier moet dezelfde elementen bevatten als het initiële dossier (behalve de bevestiging van de diagnose door de arts-specialist: die is niet meer verplicht).
 
Bij lymfoedeem, vermeld in punt k van de E-lijst: toon aan dat de klinische  vermindering van het oedeem slechts door kinesitherapie behouden blijft. Er is geen nieuw lymfoscintigrafisch onderzoek vereist.

Contacten

Afdeling kinesitherapeuten

Indien u praktische vragen hebt inzake de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kunt u ons administratief team contacteren :
 
E-mail:
kinenl@riziv-inami.fgov.be
 
Tel: +32(0)2 739 74 79 (Callcenter)
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden bij elke oproep
Maandag en donderdag: van 13u tot 16u - Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9u tot 12u

Briefwisseling :
RIZIV
Dienst geneeskundige verzorging Afdeling kinesitherapeuten
De Gerlachestraat 1
3500 Hasselt
 
Gelieve uw RIZIV-nummer en eventueel uw telefoonnummer te vermelden in uw briefwisseling.