print

De nomenclatuur van de kinesitherapie: vragen en antwoorden

Deze vragen en antwoorden maken het mogelijk om sommige punten van de nomenclatuur van de kinesitherapie te verduidelijken. De vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten en van de ziekenhuizen hebben ze in overleg uitgewerkt.

Op deze pagina:


Welke elementen zijn in het dossier te bewaren bij de indiening van een kennisgeving ‘Fa’ of ‘Fb’?

Als de kinesitherapeut het kennisgevingsformulier naar de adviserend arts opstuurt, bevestigt hij dat hij alle informatie heeft die hem in staat stelt om te besluiten dat de patiënt zich in de pathologische situatie bevindt waarvoor die kennisgeving is opgesteld.
Die elementen moeten uiterlijk op het moment dat de zittingen worden geattesteerd, in het dossier aanwezig zijn.

Hoe is het begrip ‘gestandaardiseerde manuele spierkrachttest’ van § 14, 5°, e) te begrijpen?

Een gestandaardiseerde manuele spierkrachttest is te interpreteren als een test die een kinesitherapeut manueel afneemt en niet via een toestel.

Een voorschrift voor symptomen van het type ‘angst-paniekaanval’  vereist een ‘relaxatietherapie’. Kan dat type behandeling deel uitmaken van een kinesitherapiebehandeling? Moet het voorschrift alle elementen van de diagnose vermelden?

Ja, het kan deel uitmaken van een kinesitherapiebehandeling.
Neen, het voorschrift moet niet alle elementen van de diagnose vermelden.

Mag de verstrekking ‘consultatief kinesitherapeutisch onderzoek van de patiënt’ worden geattesteerd voor een posturaal onderzoek dat door een arts is voorgeschreven?

Een posturaal onderzoek van een patiënt mag worden beschouwd als ‘een consultatief kinesitherapeutisch onderzoek van de patiënt’. Die verstrekking van de nomenclatuur moet evenwel worden geattesteerd met het oog op een eventuele kinesitherapiebehandeling (cf. art. 7, § 3bis, 2°).

Mag de verstrekking ‘consultatief kinesitherapeutisch onderzoek van de patiënt’ worden geattesteerd voor een podologisch advies dat door een arts is voorgeschreven?

Een podologisch advies behoort niet tot de bevoegdheden van een kinesitherapeut, maar tot die van een podoloog (zie KB van 15 oktober 2011 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van podoloog en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de podoloog door een arts kan worden belast).
Dat advies mag dus niet worden geattesteerd in de nomenclatuur van de kinesitherapie.

Moet de kinesitherapeut steeds fysiek aanwezig zijn bij het uitvoeren van een verstrekking van artikel 7 van de nomenclatuur om deze ook te kunnen attesteren?

Ja, de fysieke aanwezigheid van de kinesitherapeut is vereist voor de uitvoering van elke verstrekking geattesteerd in het kader van artikel 7 van de nomenclatuur.

De interpretatieregel n° 9 inzake dit thema van “fysieke aanwezigheid” was het onderwerp van een schorsingsarrest van de Raad van State op 14 augustus 2019. Naar aanleiding van dat arrest is die interpretatieregel geschorst vanaf die datum.

Contacten

Regelgeving inzake kinesitherapie

Indien u vragen hebt over de inhoud van de overeenkomst of van de nomenclatuur kunt u onze medewerkers contacteren op het volgende mailadres: kinenom@riziv-inami.fgov.be