print

Vergoeding voor de stagemeesters in de tandheelkunde

Als stagemeester in de tandheelkunde krijgt u van ons een vergoeding om uw stagiair billijk te verlonen volgens het minimumbarema dat de Federale overheidsdienst Volksgezondheid vastlegt.

Op deze pagina:

Komt u in aanmerking voor deze vergoeding?

U komt in aanmerking als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

 1. U superviseert een stagiair overeenkomstig zijn stageplan dat is goedgekeurd door de bevoegde erkenningscommissie.
 2. U bent erkend als stagemeester door de minister van Volksgezondheid.

Welke vergoeding krijgt u?

Vanaf premiejaar 2022 schakelen we over van betalingen per academiejaar naar een systeem van betalingen per kalenderjaar.

Het toegekende bedrag voor kalenderjaar 2022 bedraagt maandelijks 1085,78 euro per stagiair die u voltijds begeleidde. Voor kalenderjaar 2023 stijgt dit bedrag naar 1174,17 euro. In die gevallen waar er geen volledige maand voltijdse begeleiding is, zullen we dit bedrag proportioneel aanpassen.

Opgelet:
Het oude vergoedingsmechanisme voorzag in een vergoeding per academiejaar, waardoor wij voor een deel van 2022 (laatste helft academiejaar 2021-2022) al uitbetalingen hebben gedaan. Heeft u van ons volgens dit oude mechanisme al voor een deel van uw in 2022 begeleide stages een vergoeding ontvangen? Dan zullen wij dit deel in minderheid brengen.

Hoe en wanneer kunt u de vergoeding aanvragen?

We hebben de aanvraagprocedure geautomatiseerd, zodat u zelf zo weinig mogelijk of geen stappen moet ondernemen.

De aanvraagprocedure voor stages die u in 2022 begeleidde:

Het nieuwe vergoedingsmechanisme is op 1 februari 2024 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Voor het kalenderjaar 2022 geldt daarom een specifieke tijdslijn.

We verwerken in de eerste helft van februari 2024 alle gegevens van de authentieke bronnen met betrekking tot uw erkenning als stagemeester en de stages die u begeleidt. Op basis van deze gegevens berekenen wij het vergoedingsbedrag waarop u recht heeft.

 • Beschikken wij al over uw rekeningnummer (en dit is het geval voor alle stagemeesters die in 2022 stages hebben begeleid), dan hoeft u zelf geen aanvraag in te dienen. We berekenen zelf het vergoedingsbedrag waarop u recht heeft. U kan deze beslissing vanaf 15 februari 2024 online raadplegen (en indien nodig betwisten) in de module van ProGezondheid. We brengen u hiervan ook schriftelijk (via mail of de post) op de hoogte.
 • Beschikken wij niet over uw rekeningnummer of is er geen automatische berekening gemaakt? U kan manueel een aanvraag indienen via ProGezondheid.
 • Als u het niet eens bent met onze beslissing, kunt u deze binnen 60 dagen na de datum van kennisgeving van de beslissing betwisten via ProGezondheid.

Heeft u van ons volgens het oude mechanisme al voor een deel van uw in 2022 begeleide stages een vergoeding ontvangen? Dan zullen wij via de nieuwe aanvraag enkel de stages vergoeden waarvoor u nog geen vergoeding heeft ontvangen. 

De aanvraagprocedure voor stages die u vanaf 2023 begeleidt:

De aanvraagperiode voor uw begeleide stages in het kalenderjaar T loopt in het jaar T+1.

De authentieke bronnen sturen ons voor 15 mei van het jaar T +1 alle gegevens met betrekking tot uw erkenning als stagemeester en de stages die u begeleid heeft in het jaar T. Op basis van deze gegevens berekenen wij het vergoedingsbedrag waarop u recht heeft.

 • Hebben wij op 15 mei van het jaar T+1 al uw rekeningnummer? Dan hoeft u zelf geen aanvraag in te dienen. We berekenen zelf het vergoedingsbedrag waarop u recht heeft. U kan deze beslissing vanaf begin juni T+1 online raadplegen (en indien nodig betwisten) in de module van ProGezondheid. We brengen u hiervan ook schriftelijk (via mail of de post) op de hoogte.
   
 • Hebben wij op 15 mei van het jaar T+1 nog geen rekeningnummer voor u? Dan kan u uw vergoeding online aanvragen via de module Stagemeestervergoeding" van ProGezondheid, tussen 1 juni 30 september van het jaar T+1, nadat u in ProGezondheid een rekeningnummer heeft geregistreerd. Daarna brengen wij u op de hoogte van onze beslissing m.b.t. uw stagemeestervergoeding.
   
 • Als u het niet eens bent met onze beslissing, kunt u deze binnen 60 dagen na de datum van kennisgeving van de beslissing betwisten via ProGezondheid.

Voorbeeld: tussen 1 juni en 30 september 2024 kunt u de vergoeding aanvragen voor het jaar 2023.

Zijn de gegevens in uw dossier niet correct?

U kan binnen 60 dagen na de datum van kennisgeving van de beslissing een betwisting indienen via ProGezondheid.

Aangezien wij in onze beslissing enkel rekening kunnen houden met de gegevens uit de authentieke bronnen, zullen wij u in het kader van deze betwisting instructies geven over hoe u deze gegevens kan (laten) corrigeren. Enkel als de authentieke bron de gegevens heeft gecorrigeerd, kunnen wij deze gebruiken om onze beslissing te herzien.

De gegevens met betrekking tot uw erkenning als stagemeester worden beheerd door de FOD Volksgezondheid. De gegevens met betrekking tot de goedgekeurde stageplannen worden beheerd door de Gemeenschappen.

Op welk rekeningnummer storten wij de vergoeding?

U kunt zelf aanduiden op welk rekeningnummer wij uw vergoeding storten (uw eigen rekeningnummer, dat van het ziekenhuis, enz.). Hou hierbij rekening met een eventuele overeenkomst die u met uw werkgever of iemand anders hebt afgesloten.

Als wij uw rekeningnummer (van toepassing voor alle RIZIV-premies of specifiek voor de stagemeestervergoeding) al kennen, dan hoeft u dit rekeningnummer niet jaarlijks opnieuw te registreren. Welk rekeningnummer wij kennen voor de stagemeestervergoeding ziet u in uw profiel in ProGezondheid en hernemen wij ook in de module "Stagemeestervergoeding".

Een mandaat geven voor het online beheer van uw stagemeestervergoeding

U heeft de mogelijkheid om één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen te mandateren om uw gegevens in ProGezondheid online te beheren.

Zowel de mandaatnemer als uzelf kunnen dan de aanmaak van het mandaat opstarten via het beveiligde systeem "Self Service Mandates".

Contacten

Afdeling artsen en tandartsen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: artsen-tandartsen@riziv-inami.fgov.be

Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden