Aanpassingen van de nomenclatuur van de kinesitherapie

Uitleg bij een aantal aanpassingen van de nomenclatuur van de kinesitherapie


Invoering van een tweede grote kinesitherapiezitting op dezelfde dag in intensieve zorg vanaf 1 oktober 2017

Wat verandert er ?

Vanaf 1 oktober 2017 kunnen patiënten opgenomen in intensieve zorg een tweede grote zitting op dezelfde dag krijgen.

In welke gevallen mag u die verstrekking attesteren ?

Deze tweede grote zitting op dezelfde dag (nomenclatuurcode 564701), van een globale gemiddelde duur van 30 minuten, in de intensieve zorg mag geattesteerd worden op basis van een voorschrift die de noodzaak moet vermelden om een tweede zitting uit te voeren gedurende een globale gemiddelde duur van 30 minuten. De tweede kleine zitting op dezelfde dag (nomenclatuurcode 561540), van een globale gemiddelde duur van 15 minuten, in intensieve zorg mag nog geattesteerd worden maar deze twee verstrekkingen mogen niet gecumuleerd geworden op dezelfde dag.


Aanpassing van de kinesitherapienomenclatuur voor de patiënten die lijden aan het chronischevermoeidheidssyndroom en aan fibromyalgie

Wat verandert er?

De verstrekkingen voor de patiënten die lijden aan het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) en aan fibromyalgie zijn verwijderd uit de "Fb"-lijst om in twee nieuwe specifieke rubrieken in § 1 te worden opgenomen. De modaliteiten en toepassingsregels van die twee nieuwe rubrieken zijn beschreven in de §§ 14 quater en quinquies.

De patiënten die aan het chronischevermoeidheidssyndroom of aan fibromyalgie lijden, kunnen, gedurende één jaar vanaf de datum van de eerste verstrekking, een maximum van 18 zittingen met een gemiddelde duur van 45 minuten genieten in plaats van een hernieuwbare behandeling van 60 zittingen in de "Fb"-lijst zoals tot nu toe het geval was. Die behandeling is voortaan slechts eenmaal in het leven van de patiënt mogelijk. Die zittingen worden vergoed aan hetzelfde niveau als de verstrekkingen van de “Fb”-lijst.

Gedurende het bovenvermelde jaar moeten alle verstrekkingen verleend in het kader van de behandeling van CVS of van fibromyalgie geattesteerd worden met die nieuwe specifieke verstrekkingen. Voor alle andere aandoeningen (“courante”, “Fa”, “Fb”,…) blijven vergoedbare kinesitherapieverstrekkingen mogelijk. Buiten dat jaar kan de behandeling van die syndromen worden aangerekend en vergoed in het kader van de “courante aandoeningen”.

Over welke patiënten gaat het?

Voor deze nieuwe regelgeving zijn:

  • "patiënten die lijden aan het chronischevermoeidheidssyndroom", de patiënten van wie de diagnose is gesteld volgens de criteria van Fukuda en voor wie het nut van een graduele oefentherapie is bevestigd door een arts-specialist in de reumatologie of in de fysische geneeskunde en revalidatie, of voor inwendige geneeskunde, dit eventueel in overleg met een of meerdere andere artsen-specialisten.
  • “patiënten die lijden aan fibromyalgie”, de patiënten van wie de diagnose moet bevestigd zijn door een arts-specialist in de reumatologie of in de fysische geneeskunde en revalidatie, op grond van een klinisch onderzoek dat de diagnostische criteria van het ACR (American College of Rheumatology) omvat.

Waarom?

De wijzigingen in de nomenclatuur van de kinesitherapeutische verstrekkingen met betrekking tot de patiënten die aan het chronischevermoeidheidssyndroom lijden, zijn het gevolg van de verdwijning van de referentiecentra voor het chronischevermoeidheidssyndroom en zijn bedoeld om preciezer in te spelen op de specifieke behoeften van die patiënten.

De wijzigingen met betrekking tot de patiënten die aan fibromyalgie lijden, hebben hetzelfde doel en worden bovendien uitgevoerd om coherent te zijn met de wijzigingen voor de patiënten die aan het chronischevermoeidheidssyndroom lijden.

Voor die twee groepen van patiënten zijn de vermindering van het aantal zittingen tegen het beste terugbetalingstarief en de verhoging van de globale gemiddelde duur van de zittingen volledig gerechtvaardigd gelet op de recentste internationale aanbevelingen inzake goede praktijkvoering. Die maatregel is bovendien uitgewerkt in overleg en in overeenstemming met de meningen van verschillende, zowel nationale als internationale, experts. Uit die contacten en aanbevelingen blijkt dat vooral gedurende de eerste 6 weken coaching, teaching en intensieve opvolging noodzakelijk zijn. Daarna gaat het eerder over opfrissingssessies.

Praktisch

Nieuwe nomenclatuurcodes zijn ingevoerd om die verstrekkingen te kunnen attesteren. Ze kunnen worden geattesteerd zonder administratieve stappen naar de adviserend arts toe. Hoe dan ook moet het bewijs dat de patiënt aan de voorwaarden voldoet in het individueel kinesitherapiedossier zijn opgenomen.

De “Fb”-kennisgevingen voor de behandeling van die twee aandoeningen die zijn ingediend voor 1 januari 2017 zijn niet meer geldig vanaf die datum.

De honoraria van die specifieke verstrekkingen zijn afgestemd op de honoraria van andere nomenclatuurverstrekkingen met een gemiddelde duurtijd met 45 minuten.

Gelet op deze wijziging van de “Fb”-lijst, is ook het kennisgevingsformulier “Fb” aangepast zodat het chronischevermoeidheidssyndroom en de fibromyalgie er niet meer zijn vermeld. Dit nieuw formulier moet gebruikt worden vanaf 1 januari 2017.

Aanpassingen van de nomenclatuur van de kinesitherapie vanaf 1 november 2015

Vanaf 1 november 2015 mag de kinesitherapeut, op basis van zijn eigen competenties en zijn professionele ervaring, oordelen of hij de verzorging verleent in zijn praktijkkamer of bij de rechthebbende thuis. Het medisch voorschrift moet de vermelding ‘de patiënt kan de woonst om medische of sociale redenen niet verlaten’ niet meer bevatten.

Vanaf dezelfde datum, in het geval van temporomandibulaire dysfuncties, betaalt de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) de kinesitherapeutische verstrekkingen terug als een arts of een tandarts ze heeft voorgeschreven.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 13 mei 2019