Notificatieprocedure voor implantaten en invasieve medische hulpmiddelen voor langdurend gebruik

De notificatie is een voorwaarde om een terugbetaling van de verplichte verzekering te verkrijgen voor implantaten en invasieve medische hulpmiddelen voor langdurend gebruik. U vindt op deze pagina meer informatie terug betreffende de notificatieprocedure, de hulpmiddelen die moeten worden genotificeerd, de onlinetoepassing en de tarificatie.


Notificatieprocedure: voorwaarde voor terugbetaling

Voor de terugbetaling van de implantaten en invasieve medische hulpmiddelen is vanaf 1 mei 2009 een nieuwe regelgeving van toepassing. Deze bepaalt een notificatie voor hulpmiddelen met een EG-certificaat. Alleen de hulpmiddelen die aan de voorwaarden van notificatie voldoen, zullen voorwerp kunnen zijn van een terugbetaling van de verplichte verzekering. Een aanvraagdossier tot terugbetaling is enkel ontvankelijk voor genotificeerde hulpmiddelen.

De hulpmiddelen die niet genotificeerd worden, hoewel ze aan de voorwaarden van notificatie onderworpen zijn, kunnen niet aan de rechthebbenden worden aangerekend. Wanneer de rechthebbende gehospitaliseerd is, zullen ze integraal ten laste vallen van het budget financiële middelen van het ziekenhuis. Dit verandert echter niet de wetgeving van volksgezondheid: de hulpmiddelen die voor 1 mei 2010 onder het budget financiële middelen van het ziekenhuis vielen, blijven ten laste van dit budget, ook al zijn ze genotificeerd.

Deze notificatie geeft geen beoordeling van de kwaliteit van de hulpmiddelen die reeds op de markt beschikbaar zijn, maar biedt de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging wel de mogelijkheid een overzicht te hebben van alle hulpmiddelen met hun prijzen die op de Belgische markt beschikbaar zijn. Kennis van de beschikbare hulpmiddelen vormt een begin voor een correcte tenlasteneming. In dat opzicht kadert de notificatieprocedure eveneens in een betere bescherming van de rechthebbenden tegen supplementen.

Welke hulpmiddelen moeten worden genotificeerd?

De volgende categorieën van hulpmiddelen, vastgelegd in het Koninklijk Besluit, moeten worden genotificeerd:

 • Elk actief medisch hulpmiddel dat is ontworpen om, volledig of gedeeltelijk, op operatieve of medische wijze in het menselijk lichaam of door een medische ingreep in een natuurlijke opening te worden geïmplanteerd, en bestemd is om na die procedure in het lichaam te blijven.
  Dit zijn de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen zoals omschreven in artikel 1, 2. c) van de Richtlijn 90/385/EEG van de Raad van 20 juni 1990, gewijzigd bij de Richtlijn 2007/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007, betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake actieve implanteerbare medische hulpmiddelen.

 • De medische hulpmiddelen die geen actief implanteerbaar hulpmiddel zijn.
  Dit zijn de niet-actieve implanteerbare medische hulpmiddelen zoals omschreven in bijlage IX van de Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993, gewijzigd bij de Richtlijn 2007/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007, betreffende de medische hulpmiddelen.

 • Elk medisch hulpmiddel dat gedeeltelijk of volledig in het lichaam binnendringt, ofwel door een lichaamsopening ofwel door het lichaamsoppervlak heen, en normaal bestemd om zonder onderbreking gedurende meer dan 30 dagen te worden gebruikt.
  Onder deze definitie vallen de stents ingebracht in galwegen, luchtwegen, slokdarm,…
  Dit zijn de invasieve medische hulpmiddelen voor langdurend gebruik zoals omschreven in bijlage IX van de Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993, gewijzigd bij de Richtlijn 2007/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007, betreffende de medische hulpmiddelen.

De volgende categorieën van hulpmiddelen, vastgelegd in het Koninklijk Besluit, moeten niet worden genotificeerd:

 • Tandprothesen
  Dit zijn de implantaten bedoeld in artikel 34, eerste lid, 1°, e) van de wet, inclusief de osteogeïntegreerde implantaten in de tandheelkunde.

 • Hulpmiddel naar maat / Naar maat gemaakt hulpmiddel
  Elk hulpmiddel dat speciaal is vervaardigd volgens voorschrift van een gekwalificeerde arts waarin onder zijn verantwoordelijkheid de specifieke kenmerken van het ontwerp zijn aangegeven, en dat is bestemd om uitsluitend door een bepaalde patiënt te worden gebruikt. Bovengenoemd voorschrift kan eveneens worden opgesteld door elke andere persoon die uit hoofde van zijn beroep daartoe bevoegd is.
  De hulpmiddelen die volgens methoden van continue fabricage of van seriefabricage worden vervaardigd en die een aanpassing vereisen om te voldoen aan de specifieke behoeften van de arts of van een andere professionele gebruiker, worden niet beschouwd als hulpmiddelen naar maat.
  De hulpmiddelen naar maat zijn de implantaten bedoeld in artikel 1, 2., d) van de Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de medische hulpmiddelen.
  De naar maat gemaakte hulpmiddellen zijn de implantaten bedoeld in artikel 1, 2., d), van de Richtlijn 90/385/EEG van de Raad van 20 juni 1990 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake actieve implanteerbare medische hulpmiddelen.

 • Hulpmiddel bestemd voor klinisch onderzoek
  Elk hulpmiddel dat is bestemd om ter beschikking van een gekwalificeerde arts te worden gesteld, ten einde daarmee in een geschikt klinisch menselijk milieu onderzoek uit te voeren.
  Met het oog op de uitvoering van klinisch onderzoek wordt elke andere persoon die uit hoofde van zijn beroep bevoegd is om een dergelijk onderzoek te verrichten, met een gekwalificeerde arts gelijkgesteld.
  Dit zijn de implantaten bedoeld in artikel 1, 2., e), van de Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de medische hulpmiddelen en in artikel 1, 2., e), van de Richtlijn 90/385/EEG van de Raad van 20 juni 1990 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake actieve implanteerbare medische hulpmiddelen.

 • Alle hechtings- en ligatuurmateriaal met uitzondering van de vascular closure devices en de clips voor cerebrale aneurysma

Notificatieprocedure

Wanneer u als bedrijf hulpmiddelen op de Belgische markt brengt, moet u deze zelf notificeren in een nationale databank. Om toegang tot de onlinetoepassing te krijgen, dient u zich eerst in te schrijven. De volgende gegevens zijn hiervoor nodig:

 • Nationaal identificatienummer van uw bedrijf (KBO voor België)
 • Referentie statuten
 • Registratienummer(s) toegekend aan verdelers van medische hulpmiddelen door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) of de datum van de indiening van het dossier bij het FAGG wanneer het nummer nog niet is toegekend. In dit laatste geval ontvangt de verdeler een voorlopige toegang. Deze zal hem toelaten om de registratiegegevens te beheren en om de hulpmiddelen te notificeren.
 • INSZ van de verantwoordelijke en de eventuele contactpersonen (enkel voor Belgische burgers)
 • Gegevens van de fabrikanten voor wie u hulpmiddelen op de Belgische markt brengt: naam, land, homepage (facultatief) en de classificatiegroep(en).

Wanneer u toegang heeft, kan u hulpmiddelen via de onlinetoepassing opladen.
Hiertoe moet u zich eerst inloggen, vervolgens klikt u in het deel ‘Implantaten’ links op de link ‘Opladen’. Tenslotte volgt u de instructies die u daar gegeven worden.
De implantaten die worden opgeladen, krijgen de status ‘Nieuwe notificatie – wacht op RIZIV validatie’. De gegevens van reeds opgeladen hulpmiddelen kunnen ook worden gewijzigd door het gewenste hulpmiddel te selecteren en voor ‘nieuw versie’ te kiezen.
Meer uitleg kan u in de toelichting 1 (Onlinetoepassing) vinden.

 • Upload in groep
  In plaats van nieuwe hulpmiddelen één voor één in de onlinetoepassing in te voeren of wijzigingen aan hulpmiddelen één voor één aan te brengen, kan u deze ook in groep opladen. De gegevens worden in xml uitgewisseld. De belangrijkste reden hiervoor is dat xml technologie-onafhankelijk is. Verder is xml een algemene standaard voor gegevensuitwisseling en bestaan er verschillende API’s of bibliotheken die het eenvoudig maken om een toepassing te ontwikkelen die met xml werkt.
  Daarnaast kunnen ook wijzigingen aan hulpmiddelen die zich al in de onlinetoepassing bevinden worden opgeladen. Dit wil zeggen dat u in groep de gegevens van hulpmiddelen kan wijzigen die de volgende status hebben:
  • Gepubliceerd
  • Te corrigeren notificatie
  • Te valideren door distributeur (Als u niet akkoord bent met de gegevens die ter validatie voorliggen en u wenst de gegevens te bewerken)
  • Geschrapt (Als u deze hulpmiddelen opnieuw wil notificeren)

Meer uitleg kan u in de toelichting 1 (Onlinetoepassing) vinden.
Voor het opladen via xml stelt het Riziv een Exceltemplate ter beschikking. U kan met dit bestand zowel nieuwe hulpmiddelen als wijzigingen aan hulpmiddelen die zich reeds in de onlinetoepassing bevinden, opladen.
Het is belangrijk dat u de structuur van de template respecteert.
De gegevens worden ’s nachts verwerkt. Als er zich fouten in het bestand bevinden, krijgt u het bestand via mail teruggestuurd met de foutboodschappen vermeld bij het hulpmiddel. Enkel wanneer er voor geen enkel hulpmiddel een fout werd vastgesteld, worden de gegevens in de onlinetoepassing opgeladen.
In de toelichting 2 (Upload van hulpmiddelen) leggen we uit hoe u de template kan gebruiken om xml-documenten te exporteren en importeren. We tonen ook hoe u gegevens kan valideren en hoe de xml-functies en instellingen te bereiken zijn.
Het xsd-schema dat de structuur van het Xml-bestand beschrijft, vindt u hier.

 • Classificatie
  Bij de notificatie van een hulpmiddel moet dit hulpmiddel ondergebracht worden onder een classificatiecode. Dit heeft tot doel alle hulpmiddelen met dezelfde karakteristieken te groeperen onder eenzelfde categorie. De classificatielijst, evenals alle wijzigingen die er aan werden aangebracht, kunnen op de website via de link «Publicatie- en classificatielijst» geraadpleegd worden.

 • Addendum aan de publicatielijst
  Wegens een technisch probleem kan de overdracht van activiteit nog niet op de publicatielijst gepubliceerd worden. Om de continuïteit van de zorgverzekering te garanderen, werd een addendum aan de publicatielijst opgesteld. De producten op deze lijst worden beschouwd als zijnde gepubliceerd bij de nieuwe distributeur en dit vanaf 1 september 2010. Concreet betekent dit dat de nieuwe distributeur en de ziekenhuizen de notificatiecode van deze producten mogen gebruiken, ook al zijn ze op de publicatielijst nog bij de voormalige distributeur genotificeerd.
     
  1. Overname van Implantcast benelux b.v. door Ortho Team
   Omschrijving: Alle producten ACCIS (heupprothesen) behalve de referenties 2900-3800, 2900-3805, 2900-3810, 2900-4200, 2900-4205, 2900-4210, 2900-4600, 2900-4605, 2900-4610, 2900-5000, 2900-5005 en 2900-5010
   Lijst

  2. Overname van Ulmedt door MSH nv
   Omschrijving: Alle producten van Ulmedt
   Lijst

  3. Overname van Ortho Team door Johnson & Johnson Medical N.V.
   Omschrijving: Alle producten Adept (heupprothesen) van fabrikant Finsbury behalve deze onder de classificatiecode M.01.03.02.01.02.01
   Lijst 

 • Mandaat
  De verantwoordelijke van het bedrijf kan via een mandaatformulier een volmacht geven aan anderen om in zijn/haar naam alle handelingen en daden te stellen die nodig zijn in het kader van de notificatie. Dit laat toe dat de individuele toegangscode en alle correspondentie/mails naar een door de verantwoordelijke aangeduide persoon worden gestuurd i.p.v. rechtstreeks naar de verantwoordelijke.

Tarificat

ie 

De kosten van niet genotificeerde implantaten, die niet vrijgesteld zijn van de notificatieplicht, kunnen niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering en mogen evenmin ten laste van de rechthebbenden worden gelegd.
Bij de facturatie moet de notificatiecode van het gebruikte hulpmiddel worden meegegeven.
U kan op onze website meer informatie vinden betreffende de instructies facturatie via magnetische of elektronische drager. Vanaf 1 juli 2014 wordt voor de tarificatie een referentiebestand “LIST” met een “notificationZone55” gebruikt.
Dit bestand vindt u terug onder het punt 4.1. Lijst en bijwerkingen (XML-versie).

Publicatielijst

De publicatielijst bevat de producten die momenteel genotificeerd zijn, alsook de producten die in de toekomst geschrapt worden.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 27 februari 2015