print

Financiële vergoeding voor bijscholing van verpleegkundigen: groepsaanvraag

Als verantwoordelijke van een dienst voor thuisverpleging met een uniek derdebetalersnummer kunt u een vergoeding aanvragen voor uw leden die bijscholing hebben gevolgd.

Op deze pagina:

Hoe vraagt u onze vergoeding aan voor de leden van uw groep?

 1. Sla het bestand “Nurse PerformRequest” op uw computer op en vul het in. In dat bestand zet u de verpleegkundigen van uw groep die gedurende het jaar waarvoor u de premie aanvraagt, lid waren van uw groep voor wie u onze financiële vergoeding voor dat jaar aanvraagt.
  Om technische redenen zou het aantal zorgverleners per excelbestand niet meer dan 100 personen mogen bevatten (ongeacht het aantal vormingen gevolgd per persoon gedurende dat jaar); indien nodig kunt u de gegevens van uw leden spreiden over verschillende excelbestanden, op voorwaarde dat u op 1 bestand maar 1 opleidingsjaar vermeld.
  Elke jaarlijkse aanvraag kan dus gespreid worden over 1 of meerdere afzonderlijke excelbestanden.
  Indien u de functies kopiëren/plakken wilt gebruiken, selecteer dan de optie “waarden plakken (paste values)”.
   
 2. Vermeld in het bestand de volgende gegevens (1 regel per lid en per gevolgde opleiding):
  • het nationaal nummer (rijksregisternummer) van elke verpleegkundige (uitsluitend de cijfers zonder symbolen of spaties)
  • de categorie van de opleiding, namelijk N = ‘Nomenclatuur’ (dit wil zeggen een onderwerp over artikel 8 van de nomenclatuur of over een specifieke regelgeving in de sector thuisverpleging) of A = ‘Andere’. 
  • het onderwerp, namelijk de titel van de gevolgde opleiding
  • de startdatum
  • de einddatum
  • de duur in uu:mm
   Als een opleiding gespreid is over 2 jaar, dan splitst u de uren op en vermeldt u ze voor elk jaar afzonderlijk. Eén enkele opleiding geeft dan aanleiding tot 2 aparte aanvragen voor 2 verschillende jaren.
   Voorbeeld: uw leden volgen 20 uren opleiding van 29 december 2020 tot en met 2 januari 2021 aan een tempo van 5 uren per dag. In uw aanvraag voor 2020 vermeldt u dat ze 15 uren hebben gevolgd van 29 tot en met 31 december 2020 en in uw aanvraag voor 2021 vermeldt u dat ze 5 uren hebben gevolgd op 2 januari 2021.
  • de organisator van de opleiding.

   Eventuele coderingsfouten worden in het rood weergegeven en hernomen in het bovenste deel van de tabel.
    
 3. Meld u aan als verantwoordelijke van uw groep met een uniek derdebetalersnummer via de toepassing ProGezondheid met behulp van elektronische identiteitskaart.
   
 4. In de rubriek “Mijn Services”, klik op “Premieaanvragen”
   
 5. Klik op “Opleidingsvergoeding verpleegkunde – groepsaanvraag” en voer de volgende gegevens in:
  • de eerste 8 cijfers van het uniek derdebetalersnummer van uw groep (zonder symbolen of spaties)
  • het e-mailadres waarop u bij elke verandering van de status van uw aanvraag de automatische berichten van de toepassing wenst te ontvangen (als u geen e-mailadres opgeeft, dan zullen we u de veranderingen van de status van uw aanvraag, bijvoorbeeld de aanvaarding van de betaling van uw aanvraag, niet kunnen meedelen).
    
 6. In de toepassing downloadt u via de functie “Kies een bestand” het bestand ‘Nurse PerformRequest’ dat u op uw computer hebt opgeslagen en ingevuld.
   
 7. Klik op “Volgende“.
   
 8. Er verschijnt een samenvattend overzicht van uw aanvraag op het scherm. Controleer of uw gegevens correct en volledig zijn:
  • Indien dit zo is, vink het vak “Ik verklaar op eer dat deze informatie authentiek en correct is” aan; klik daarna op “Aanvraag indienen”
  • Indien dit niet zo is, klik op “Vorig” of “Annuleren” en verbeter of annuleer definitief uw aanvraag
    
 9. Als dat nodig is, dan zult u uw aanvraag kunnen wijzigen of annuleren tot en met 15 september.

In welk geval mogen wij uw aanvraag weigeren?

Wij mogen uw aanvraag weigeren als ze gegevens bevat die het systeem als fout beschouwt. De motivering voor de weigering verschijnt in een boodschap op het scherm. (Bijvoorbeeld: aanvraag ingediend door een niet actieve zorgverlener).

Wat kunt u doen als wij uw aanvraag weigeren?

U kunt:

 • ofwel onze beslissing aanvaarden en het daarbij laten
   
 • ofwel uw aanvraag annuleren en haar opnieuw indienen nadat u de coderingsfouten hebt verbeterd via de optie “aanvraag annuleren” beschikbaar in de toepassing “premieaanvraag”.
   
 • ofwel de beslissing betwisten. Hiervoor klikt u op de optie “beslissing betwisten” via de toepassing “premieaanvraag” en vermeldt u de reden (dit is verplicht). Eindig met te klikken op “beslissing betwisten”.

Hoe kunt u de weigering van uw aanvraag betwisten?

 1. Gebruik de webtoepassing. Doe dat binnen de 10 kalenderdagen die volgen op het automatisch bericht van weigering. (Bijvoorbeeld: u ontvangt het bericht op 10.08 dan kan u het betwisten tot en met 20.08).
   
 2. Stuur de bewijzen die aantonen dat uw aanvraag gegrond is, naar het volgende adres:
  RIZIV
  Dienst voor geneeskundige verzorging
  Afdeling verpleegkundigen
  Galileelaan 5/01
  1210 Brussel

Doe dat binnen de 15 kalenderdagen die volgen op de kennisgeving van betwisting. (Bijvoorbeeld: U heeft de betwisting verstuurd op 20.08 dan kan u de bewijzen verzenden tot en met 04.09).

In welk geval zal u een groepsaanvraag moeten rechtvaardigen?

Was een verpleegkundige gedurende het kalenderjaar waarvoor hij de vergoeding aanvraagt lid van uw dienst voor thuisverpleging met een uniek derdebetalersnummer (het aantal dagen maakt niets uit), dan kan hij geen individuele vergoeding aanvragen. U alleen zult zijn aanvraag kunnen indienen, als verantwoordelijke van de groep.

De verpleegkundige kan die beslissing betwisten en ons de bewijzen bezorgen. Als hij dat doet, dan zullen wij u ook vragen om de aanvraag te rechtvaardigen die u namens die verpleegkundige hebt ingediend.

Op basis van de bezorgde documenten zullen we beslissen om de vergoeding ofwel aan uw dienst voor thuisverpleging, ofwel aan de individuele verpleegkundige toe te kennen. We zullen elke partij van die beslissing op de hoogte brengen.

Actualiseer de samenstelling van uw groep regelmatig

Doe dat via ons callcenter:

Contacten

Samenstelling actualiseren van dienst voor thuisverpleging met een uniek derdebetalersnummer

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: nursenl@riziv-inami.fgov.be

​maandag en donderdag van 13 tot 16u 
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12u.

Financiële vergoedingen

Op onze pagina “financiële vergoeding voor zorgverleners” kan u meer informatie en specifieke contacten terugvinden over de vergoedingen die wij aan zorgverleners betalen

Problemen om verbinding te maken met eHealth (eID of token)

​Neem contact op met de helpdesk van eHealth:

e-mail: support@ehealth.fgov.be
telefoon: +32 (0)2 788 51 55, van 7u tot 20u (van maandag tot vrijdag).

Technische problemen

​Contacteer dan onze helpdesk:

E-mail: helpdesk@riziv-inami.fgov.be
Telefoon: +32(0)2 739 74 74 - van 7u30 tot 12u en van 13u30 tot 16u30.
Als u naar het callcenter van de Helpdesk belt, dan zult u een taal moeten kiezen (1=FR, 2=NL). Als alle correspondenten in de gekozen taal bezet zijn, dan mag u ook in de andere taal verdergaan.

Financiële vergoeding - Bijscholing verpleegkundigen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: nursenl@riziv-inami.fgov.be

Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden