Het sociaal statuut van de apotheker

Als geconventioneerde apotheker kunt u een sociaal voordeel genieten met het oog op de contractuele toekenning van een rente, pensioen of kapitaal in geval van invaliditeit, pensioen en/of overlijden. Als u actief blijft na opname van uw wettelijk rustpensioen, dan krijgt u een ander conventievoordeel. De beide voordelen krijgen samen de naam ‘sociaal statuut’. Hier zijn de voorwaarden om hiervan te kunnen genieten en de aanvraagprocedure.


Wat is het sociaal voordeel?

Het sociaal voordeel is een jaarlijkse bijdrage die wij storten aan een onderneming of erkende instelling waarmee u een contract voor een vervangingsinkomen bij invaliditeit en/of een pensioenovereenkomst hebt afgesloten.

Wat is het ander voordeel bij pensioenopname?

Vanaf het jaar waarin u uw wettelijk rustpensioen heeft opgenomen, kan u enkel nog een ander conventievoordeel genieten: dat is een bedrag dat wij rechtsreeks storten op het door u opgegeven rekeningnummer. De nieuwe regelgeving hierover is op 21 oktober 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en treedt retroactief in werking vanaf het toepassingsjaar 2016.

Let op:

Als u uw wettelijk rustpensioen heeft opgenomen vóór 1 januari 2016, dan kan u wel nog sociale voordelen aanvragen voor storting in een vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ), afgesloten vóór 1 januari 2016.

Wat zijn de voorwaarden?

Om het sociaal voordeel of het conventievoordeel na pensioenopname te genieten, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. U moet tot de huidige overeenkomst apothekers-verzekeringsinstellingen toegetreden zijn.
 2. U moet voor het hele jaar tot de overeenkomst toegetreden zijn.

Let op:
Bent u voor het eerst tot de overeenkomst toegetreden bij de toekenning van uw 1e RIZIV-nummer? Dan is de bijdrage die u ontvangt evenredig met de periode van toetreding tot de overeenkomst (volledige maanden van toetreding).

Voorbeeld: Als u voor het eerst bent toegetreden op 1 oktober van een jaar, dan berekenen wij uw bijdrage als volgt:

bedrag voor het volledige jaar X 3
12 (= aantal maanden van het jaar)

Als het bedrag voor het volledige jaar 3.000 EUR zou zijn, dan zou u dus 750 EUR ontvangen.

 1. U moet uw activiteit in het kader van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging effectief uitgeoefend hebben.

Let op:

 • Aan deze voorwaarden moet u niet voldoen in het jaar waarin u:
  • overlijdt
  • met wettelijk rustpensioen gaat en daarbij uw activiteit stopzet
  • langdurig arbeidsongeschikt wordt of blijft
  • een wettelijke specialisatiestage in het buitenland volgt.
 • Als u in de loop van een jaar bepaalde definitieve sancties opgelegd krijgt, dan hebt u dat jaar geen recht op het sociaal statuut.

 1. Enkel in geval van een sociaal voordeel voor het afsluiten van een contract bij een verzekeringsonderneming of pensioeninstelling: uw contract moet ingaan uiterlijk op 31 december van het jaar waarop het sociaal voordeel betrekking heeft.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

T.e.m. het premiejaar 2018:

 1. Om het sociaal voordeel te verkrijgen

Belangrijk:

 • De voorkant is bestemd voor u en voor uw verzekeringsonderneming.
 • De achterkant is bestemd voor u als u het hele jaar of een gedeelte ervan werkte als bioloog, adjunct, plaatsvervanger of meewerkend(e) echtgeno(o)t(e).
 • Zowel de voorkant als de achterkant moeten ondertekend worden.
 • U of uw verzekeringsonderneming stuurt het aanvraagformulier 2018 tussen 1 januari en 31 maart 2019 naar ons op het adres vermeld in de rubriek Contacten.

 1. Om het ander conventievoordeel na pensioenopname voor 2016, 2017 en/of 2018 te verkrijgen, stuurt u ons het aanvraagformulier voor het conventievoordeel als gepensioneerde apotheker op, uiterlijk op 29 februari 2020.

Vanaf het premiejaar 2019 (aanvraag in 2020) verandert de aanvraagprocedure. Wij zullen het beheer van het sociaal statuut zo veel mogelijk automatiseren, zodat u als zorgverlener geen of zo weinig mogelijk individuele acties moet ondernemen.

De vroegere papieren aanvraagformulieren zijn dan niet meer van toepassing.

Begin 2020 plaatsen wij op deze pagina meer detailgegevens over de nieuwe procedure.

Welk bedrag storten wij?

De bijdrage voor 2018 (onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad) is:

 • als u op jaarbasis gemiddeld minstens 38 uur per week hebt gewerkt: 2.966,73 EUR
 • als u op jaarbasis gemiddeld 28 tot 38 uur per week hebt gewerkt: 2.225,05 EUR
 • als u op jaarbasis gemiddeld 19 tot 28 uur per week hebt gewerkt: 1.483,37 EUR.

Deze bedragen zijn vastgesteld bij koninklijk besluit.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 18 december 2019