Recht op het 'sociaal statuut' als tandarts

Als geconventioneerde tandarts kunt u een sociaal voordeel genieten met het oog op de contractuele toekenning van een rente, pensioen of kapitaal in geval van invaliditeit, pensioen en/of overlijden. Als u actief blijft na opname van uw wettelijk rustpensioen, dan krijgt u een ander conventievoordeel. De beide voordelen krijgen samen de naam ‘sociaal statuut’. Hier zijn de voorwaarden om hiervan te kunnen genieten en de aanvraagprocedure.


Wat is het sociaal voordeel?

Het sociaal voordeel is een jaarlijkse bijdrage die wij storten aan een onderneming of erkende instelling waarmee u een contract voor een vervangingsinkomen bij invaliditeit en/of een pensioenovereenkomst hebt afgesloten. In dit geval moet uw contract uiterlijk ingaan op 31 december van het jaar waarop het sociaal voordeel betrekking heeft.

Wat is het ander conventievoordeel bij pensioenopname?

Vanaf het jaar waarin u uw wettelijk rustpensioen heeft opgenomen, kan u enkel nog een ander conventievoordeel genieten: dat is een bedrag dat wij rechtsreeks storten op het door u opgegeven rekeningnummer.

Let op:

Als u uw wettelijk rustpensioen heeft opgenomen vóór 1 januari 2016, dan kan u wel nog sociale voordelen aanvragen voor storting in een vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ), afgesloten vóór 1 januari 2016.

Wat zijn de voorwaarden?

Om van het sociaal statuut te kunnen te genieten, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. U moet tot het huidige nationaal akkoord tandartsen-ziekenfondsen toegetreden zijn:
  • hetzij voor de uitoefening van uw volledige beroepsactiviteit
  • hetzij onder de voorwaarden van tijd en plaats die u aan ons hebt meegedeeld.

 2. U moet voor het hele jaar tot het akkoord toegetreden zijn.
 3. Let op: Bent u voor het eerst tot het akkoord toegetreden bij de toekenning van uw 1e RIZIV-nummer? Dan is het bedrag dat wij storten evenredig met de periode van toetreding tot het akkoord.

  Wij verifiëren deze informatie op basis van de gegevens die geregistreerd zijn bij onze diensten. Zorg ervoor dat uw toetredingsstatus steeds up-to-date is via ProGezondheid.

 4. U hebt een erkenning en een RIZIV-nummer als algemeen tandarts of tandarts-specialist of u hebt een goedgekeurd stageplan om die erkenning te krijgen.

  We verifiëren deze informatie op basis van de gegevens die door de bevoegde instantie zijn verstrekt. Als u een verschil vaststelt tussen onze gegevens en de werkelijkheid, kan u, afhankelijk van uw taalrol, contact opnemen met de bevoegde dienst binnen de Fédération Wallonie-Bruxelles of het Agentschap Zorg & Gezondheid (Vlaamse overheid).
 5. U moet uw activiteit in het kader van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging effectief uitgeoefend hebben. De ‘niet-effectieve perioden’ zijn reglementair bepaald (art. 7 en 9 § 4 van het KB van 05/05/2020). Indien u in het desbetreffende premiejaar aan sanctiemaatregelen was onderworpen, kan u voor dat jaar geen aanspraak maken op het sociaal statuut.
  • U moet een minimale activiteitsdrempel van 300 geboekte prestaties  bereiken.
    
   Uitzondering:

   U hoeft geen minimumbedrag te hebben aangerekend als u op 1 januari van het premiejaar minder dan 5 jaar een RIZIV-nummer had dat voorbehouden is voor een tandarts of als u in de loop van het premiejaar een erkende stage volgde.

Welk bedrag storten wij?

Voor het premiejaar 2021 gaat het om een bedrag van 3.232,32 euro.

De Covid-19-pandemie en impact op de activiteitsdrempels

We voorzien geen verlaging van de activiteitsdrempels 2021 ingevolge de Covid-19-pandemie. Activiteiten in test-, triage- en vaccinatiecentra komen wel in aanmerking, ongeacht de aard van de activiteit (onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad).

U  kan een bewijs van uw aantal gepresteerde uren in dit type centra  toevoegen aan uw aanvraag per mail of via de post.

Alle schriftelijke bewijsstukken opgesteld, gevalideerd of aanvaard door een voor de centra representatieve derde, met duidelijke indicatie van de gepresteerde uren komen hierbij als bewijs in aanmerking. Vallen hier bijvoorbeeld onder:

 • Aanvaarde facturen
 • (Interim)contracten
 • Loonfiches
 • Verklaringen vanwege de centra

Opgelet: een verklaring op eer die u zelf opstelde volstaat niet!

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

We hebben de aanvraagprocedure geautomatiseerd zodat u zo weinig mogelijk stappen moet ondernemen.

Heeft u recht op het sociaal voordeel als niet-gepensioneerde zorgverlener?

 1. De verzekeringsonderneming bij wie u bent aangesloten stuurt ons op continue basis contractgegevens door
 2. In de loop van februari van het jaar X+1, zal u toegang hebben tot uw dossier van het jaar X in de module “sociaal statuut” van de applicatie ProGezondheid.

  In deze module:
  • kan u de door uw verzekeringsonderneming doorgestuurde contractgegevens raadplegen en indien nodig een contract aan uw dossier moeten koppelen (bv. als er 2 contracten zijn).
  • krijgt u informatie of u voldoet aan de basisvoorwaarden voor het sociaal voordeel (geconventioneerd, actief in het kader van de ziekteverzekering erkend of in opleiding voor een specialisatie die aanleiding geeft tot een RIZIV-nummer voorbehouden voor een erkend tandarts )

 3. Hebben wij voor u een gekoppeld contract en voldoet u aan de basisvoorwaarden voor het sociaal voordeel ? Dan zullen wij voor u in juli X+1 een automatische premieaanvraag aanmaken en het bedrag van het sociaal voordeel berekenen waarop u volgens ons recht heeft (=evaluatieresultaat).

  Dit zal o.a. gebeuren op basis van een koppeling met :
  • uw profielgegevens
  • de gegevens van externe authentieke bronnen, zoals RSZ en RSVZ
 4. In de periode juli – augustus X+1 kunt u, als u dat wenst, uw evaluatieresultaat in ProGezondheid raadplegen.
  • Heeft u volgens onze evaluatie recht op het maximumbedrag? Dan hoeft u geen enkele actie te ondernemen. De raadpleging in ProGezondheid is vrijblijvend.
  • Heeft u geen recht op het maximumbedrag en/of hebben wij van u extra gegevens nodig? Dan kan u ons deze via ProGezondheid bezorgen.
  • Hebben wij voor u geen automatische premieaanvraag gemaakt omdat u volgens ons niet voldoet aan de basisvoorwaarden of omdat uw contract te laat gekoppeld was? Dan kan u via ProGezondheid alsnog een premieaanvraag indienen.

 5. Vanaf september X+1 nemen wij een definitieve beslissing over het sociaal voordeel en kunnen wij tot uitbetaling overgaan. U zal op dat moment ook de mogelijkheid krijgen om een beslissing online te betwisten.

Heeft u recht op het ander conventievoordeel na pensioenopname?

Dan verloopt de geautomatiseerde procedure op dezelfde manier en volgens dezelfde timings als voor niet-gepensioneerde zorgverleners.

Het enige verschil is dat wij voor u niet over een contract moeten beschikken, maar wel over een bankrekeningnummer dat u via de module “Financiële gegevens” in ProGezondheid kan raadplegen of invullen.

Uw mailadres om te kunnen communiceren

Wij zullen u via e-mail informeren over alle belangrijke gebeurtenissen in het kader van uw sociaal statuut (wijziging van contractgegevens, terbeschikkingstelling van het evaluatieresultaat, beslissing m.b.t. de toekenning van het sociaal statuut,…).

Heeft u ons nog geen mailadres meegedeeld? Dan kan u dit alvast via de module “Contactgegevens” in ProGezondheid in orde brengen.

Bent u niet geïnformatiseerd?

In een overgangsperiode behouden wij nog een aantal papieren informatiestromen:

 • Als wij voor u geen automatische premieaanvraag hebben gemaakt, kan u vanaf juli X+1 een papieren aanvraag indienen
 • We sturen onze beslissing via de post als we geen e-mailadres van u hebben.
 • Om een beslissing via de post te betwisten moet u het betwistingsformulier verzenden via aangetekend schrijven binnen de 60 dagen na kennisgeving van onze beslissing.

Opgelet: als u niet gepensioneerd bent, moet uw verzekeringsonderneming ons uw contract wel altijd via digitale weg bezorgen. Uw verzekeringsonderneming werkt hiervoor met ons samen in het kader van het project InfoSS.

Een mandaat geven voor het online beheer van mijn sociaal statuut

U heeft de mogelijkheid om één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen te mandateren om uw sociaal statuut online te beheren.

Zowel de mandaatnemer als uzelf kunnen de aanmaak van het mandaat opstarten. Dit gebeurt via het  beveiligde systeem "Self Service Mandates".

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 05 december 2022