Recht op het 'sociaal statuut' als verpleegkundige

Als geconventioneerde verpleegkundige kunt u een sociaal voordeel  genieten met het oog op de contractuele toekenning van een rente, pensioen of kapitaal in geval van invaliditeit, pensioen en/of overlijden. Als u actief blijft na opname van uw wettelijk rustpensioen, dan krijgt u een ander conventievoordeel. De beide voordelen krijgen samen de naam ‘sociaal statuut’. Hier zijn de voorwaarden om hiervan te kunnen genieten en de aanvraagprocedure.

 

Wat is het sociaal voordeel?

Het sociaal voordeel is een jaarlijkse bijdrage die wij storten aan een onderneming of erkende instelling waarmee u een contract voor een vervangingsinkomen bij invaliditeit en/of een pensioenovereenkomst hebt afgesloten.

Wat is het ander conventievoordeel bij pensioenopname?

Vanaf het jaar waarin u uw wettelijk rustpensioen heeft opgenomen, kan u enkel nog een ander conventievoordeel genieten: dat is een bedrag dat wij rechtsreeks storten op het door u opgegeven rekeningnummer.

Let op:

Als u uw wettelijk rustpensioen heeft opgenomen vóór 1 januari 2016, dan kan u wel nog sociale voordelen aanvragen voor storting in een vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ), afgesloten vóór 1 januari 2016.

Wat zijn de voorwaarden?

Om het sociaal voordeel of het conventievoordeel na pensioenopname te kunnen genieten, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. U moet toetreden tot de nationale overeenkomst tussen de verpleegkundigen en de verzekeringsinstellingen voor het volledige jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.
  Als u voor de 1e keer tot de overeenkomst toetreedt bij de toekenning van uw 1e RIZIV-nummer, dan kennen wij het bedrag proportioneel toe, rekening houdend met de periode van toetreding tot de overeenkomst (volledige maanden van toetreding).

 2. U moet uw activiteit als zelfstandige in hoofdberoep hebben uitgevoerd gedurende het volledige jaar waarop het voordeel betrekking heeft (behalve in het eerste jaar waarin u dit statuut aanneemt).
  In het kader van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging), moet u vergoedingen van verstrekkingen uit artikel 8 van de nomenclatuur boeken voor een minimumbedrag van 33.000 EUR en een maximumbedrag van 150.000 EUR, voor het jaar waarop het voordeel betrekking heeft.
  Deze bedragen verminderen proportioneel, rekening houdend met het aantal dagen inactiviteit in de loop van het jaar.

 3. Enkel in geval van een sociaal voordeel voor het afsluiten van een contract bij een verzekeringsmaatschappij of pensioeninstelling: uw contract moet ingaan uiterlijk op 31 december van het jaar waarop het sociaal voordeel betrekking heeft.

Als u in de loop van het betreffende jaar bepaalde sancties kreeg opgelegd, dan kunt u het sociaal statuut voor dat jaar niet genieten.

Welk bedrag ontvangt u?

Voor het premiejaar 2021 gaat het om een bedrag van 544,47 euro.

Als u voor de 1e keer tot de overeenkomst toetreedt bij de toekenning van uw 1e RIZIV-nummer, dan is de bijdrage proportioneel, rekening houdend met de periode van toetreding tot de overeenkomst (volledige maanden van toetreding).

De Covid-19-pandemie en impact op de activiteitsdrempels

We voorzien geen verlaging van de activiteitsdrempels 2021 ingevolge de Covid-19-pandemie. Activiteiten in test-, triage- en vaccinatiecentra komen wel in aanmerking, ongeacht de aard van de activiteit (onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad).

U  kan een bewijs van uw aantal gepresteerde uren in dit type centra  toevoegen aan uw aanvraag per mail of via de post.

Alle schriftelijke bewijsstukken opgesteld, gevalideerd of aanvaard door een voor de centra representatieve derde, met duidelijke indicatie van de gepresteerde uren komen hierbij als bewijs in aanmerking. Vallen hier bijvoorbeeld onder:

 • Aanvaarde facturen
 • (Interim)contracten
 • Loonfiches
 • Verklaringen vanwege de centra

Opgelet: een verklaring op eer die u zelf opstelde volstaat niet!

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

We automatiseerden de aanvraagprocedure, zodat ze eenvoudiger is voor u, als zorgverlener.

Heeft u recht op het sociaal voordeel als niet-gepensioneerde zorgverlener?

De geautomatiseerde procedure verloopt als volgt:

 1. De verzekeringsonderneming bij wie u bent aangesloten stuurt ons op continue basis contractgegevens door

 2. 2. In de loop van de maand februari van jaar X+1, heeft u toegang tot uw dossier voor het premiejaar X in de ProGezondheid-module “Sociaal statuut”.

  In deze module:
  • kan u de door uw verzekeringsonderneming doorgestuurde contractgegevens raadplegen en indien nodig een actie moeten onderneme een contract aan uw dossier koppelen (bv. als er 2 contracten zijn).
  • krijgt u informatie of u voldoet aan de basisvoorwaarden voor het sociaal voordeel (geconventioneerd, actief in het kader van de ziekteverzekering, zelfstandige in hoofdberoep)

 3. Hebben wij voor u op een gekoppeld contact en voldoet u aan de basisvoorwaarden voor het sociaal voordeel ? Dan zullen wij voor u in juli-augustus X+1 een automatische premieaanvraag aanmaken en het bedrag van het sociaal voordeel berekenen waarop u volgens ons recht heeft (=evaluatieresultaat).

  Dit zal o.a. gebeuren op basis van een koppeling met :
  • uw profielgegevens
  • de gegevens van externe authentieke bronnen, zoals RSZ en RSVZ

 4. In de periode juli – augustus X+1 kunt u, als u dat wenst, uw evaluatieresultaat in ProGezondheid raadplegen.
  • Heeft u volgens onze evaluatie recht op het bedrag? Dan hoeft u geen enkele actie te ondernemen. De raadpleging in ProGezondheid is vrijblijvend.
  • Heeft u geen recht op het maximumbedrag en/of hebben wij van u extra gegevens nodig? Dan kan u ons deze via ProGezondheid bezorgen.
  • Hebben wij voor u geen automatische premieaanvraag gemaakt omdat u volgens ons niet voldoet aan de basisvoorwaarden of omdat uw contract te laat gekoppeld was? Dan kan u via ProGezondheid alsnog een premieaanvraag indienen.

 5. Vanaf september X+1 nemen wij een definitieve beslissing over het sociaal voordeel en kunnen wij tot uitbetaling overgaan. U zal op dat moment ook de mogelijkheid krijgen om een beslissing online te betwisten.

Heeft u recht op het ander conventievoordeel na pensioenopname?

Dan verloopt de geautomatiseerde procedure op dezelfde manier en volgens dezelfde timings als voor niet-gepensioneerde zorgverleners.

Het enige verschil is dat wij voor u niet over een contract moeten beschikken, maar wel over een bankrekeningnummer dat u via de module “Financiële gegevens” in ProGezondheid kan raadplegen of invullen.

Uw mailadres om te kunnen communiceren

Wij zullen u via e-mail informeren over alle belangrijke gebeurtenissen in het kader van uw sociaal statuut (wijziging van contractgegevens, terbeschikkingstelling van het evaluatieresultaat, beslissing m.b.t. de toekenning van het sociaal statuut,…).

Heeft u ons nog geen mailadres meegedeeld? Dan kan u dit alvast via de module “Contactgegevens” in ProGezondheid in orde brengen.

Bent u niet geïnformatiseerd?

In een overgangsperiode behouden wij nog een aantal papieren informatiestromen:

 • Als wij voor u geen automatische premie-aanvraag hebben aangemaakt, kan u een papieren aanvraag indienen vanaf juli tot eind augustus X+1.
 • Wij sturen onze beslissen via de post, als wij geen emailadres voor u geregistreerd hebben.
 • Om een beslissing via de post te betwisten moet u het betwistingsformulier verzenden via aangetekend schrijven binnen de 60 dagen na kennisgeving van onze beslissing.

Opgelet: als u niet gepensioneerd bent, moet uw verzekeringsonderneming ons uw contract wel altijd via digitale weg bezorgen. Uw verzekeringsonderneming werkt hiervoor met ons samen in het kader van het project InfoSS.

Een mandaat geven voor het online beheer van mijn sociaal statuut

U heeft de mogelijkheid om één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen te mandateren om uw sociaal statuut online te beheren.

Zowel de mandaatnemer als uzelf kunnen de aanmaak van het mandaat opstarten. Dit gebeurt via het  beveiligde systeem "Self Service Mandates".

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 05 december 2022