Recht op het 'sociaal statuut' als verpleegkundige

Als geconventioneerde verpleegkundige kunt u een sociaal voordeel  genieten met het oog op de contractuele toekenning van een rente, pensioen of kapitaal in geval van invaliditeit, pensioen en/of overlijden. Als u actief blijft na opname van uw wettelijk rustpensioen, dan krijgt u een ander conventievoordeel. De beide voordelen krijgen samen de naam ‘sociaal statuut’. Hier zijn de voorwaarden om hiervan te kunnen genieten en de aanvraagprocedure.

 

Wat is het sociaal voordeel?

Het sociaal voordeel is een jaarlijkse bijdrage die wij storten aan een onderneming of erkende instelling waarmee u een contract voor een vervangingsinkomen bij invaliditeit en/of een pensioenovereenkomst hebt afgesloten.

Wat is het ander conventievoordeel bij pensioenopname?

Vanaf het jaar waarin u uw wettelijk rustpensioen heeft opgenomen, kan u enkel nog een ander conventievoordeel genieten: dat is een bedrag dat wij rechtsreeks storten op het door u opgegeven rekeningnummer. Deze regelgeving is (retroactief) in werking vanaf het toepassingsjaar 2016.

Let op:

Als u uw wettelijk rustpensioen heeft opgenomen vóór 1 januari 2016, dan kan u wel nog sociale voordelen aanvragen voor storting in een vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ), afgesloten vóór 1 januari 2016.

Wat zijn de voorwaarden?

Om het sociaal voordeel of het conventievoordeel na pensioenopname te kunnen genieten, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. U moet toetreden tot de nationale overeenkomst tussen de verpleegkundigen en de verzekeringsinstellingen voor het volledige jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.
  Als u voor de 1e keer tot de overeenkomst toetreedt bij de toekenning van uw 1e RIZIV-nummer, dan kennen wij het bedrag proportioneel toe, rekening houdend met de periode van toetreding tot de overeenkomst (volledige maanden van toetreding).
 2. U moet uw activiteit als zelfstandige in hoofdberoep hebben uitgevoerd gedurende het volledige jaar waarop het voordeel betrekking heeft (behalve in het eerste jaar waarin u dit statuut aanneemt).
 3. In het kader van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging), moet u vergoedingen van verstrekkingen uit artikel 8 van de nomenclatuur boeken voor een minimumbedrag van 33.000 EUR en een maximumbedrag van 150.000 EUR, voor het jaar waarop het voordeel betrekking heeft.
  Deze bedragen verminderen proportioneel, rekening houdend met het aantal dagen inactiviteit in de loop van het jaar.
 4. Enkel in geval van een sociaal voordeel voor het afsluiten van een contract bij een verzekeringsmaatschappij of pensioeninstelling: uw contract moet ingaan uiterlijk op 31 december van het jaar waarop het sociaal voordeel betrekking heeft.

Als u in de loop van het betreffende jaar bepaalde sancties kreeg opgelegd, dan kunt u het sociaal statuut voor dat jaar niet genieten.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

De aanvraagperiode voor het premiejaar 2019 (aanvraag in 2020) is afgelopen. U kan enkel nog een betwisting insturen.

We automatiseerden de aanvraagprocedure, zodat ze eenvoudiger is voor u, als zorgverlener.

Heeft u recht op het sociaal voordeel als niet-gepensioneerde zorgverlener?

De geautomatiseerde procedure verloopt als volgt:

 1. De verzekeringsonderneming bij wie u bent aangesloten stuurt ons op continue basis contractgegevens door

 2. Vanaf 2 juni 2020  krijgt u toegang tot een nieuwe MyRiziv-module.

  In deze module:
  • kan u de door uw verzekeringsonderneming doorgestuurde contractgegevens raadplegen en indien nodig een actie moeten onderneme een contract aan uw dossier koppelen (bv. als er 2 contracten zijn).
  • krijgt u informatie of u voldoet aan de basisvoorwaarden voor het sociaal voordeel (geconventioneerd, actief in het kader van de ziekteverzekering, zelfstandige in hoofdberoep)

 3. Hebben wij voor u op een gekoppeld contact en voldoet u aan de basisvoorwaarden voor het sociaal voordeel ? Dan zullen wij voor u in augustus 2020 een automatische premieaanvraag aanmaken en het bedrag van het sociaal voordeel berekenen waarop u volgens ons recht heeft (=evaluatieresultaat).

  Dit zal o.a. gebeuren op basis van een koppeling met :
  • uw profielgegevens
  • de gegevens van externe authentieke bronnen, zoals RSZ en RSVZ

 4. In de periode augustus – september 2020 kunt u, als u dat wenst, uw evaluatieresultaat in MyRiziv raadplegen.
  • Heeft u volgens onze evaluatie recht op het maximumbedrag? Dan hoeft u geen enkele actie te ondernemen. De raadpleging in MyRiziv is vrijblijvend.
  • Heeft u geen recht op het maximumbedrag en/of hebben wij van u extra gegevens nodig? Dan kan u ons deze via MyRiziv bezorgen.
   In de loop van het 1e semester 2020 publiceren wij hier nog verdere informatie over de categorieën van zorgverleners waarvoor wij extra gegevens nodig zullen hebben.
  • Hebben wij voor u geen automatische premieaanvraag gemaakt omdat u volgens ons niet voldoet aan de basisvoorwaarden of omdat uw contract te laat gekoppeld was? Dan kan u via MyRiziv alsnog een premieaanvraag indienen.

 5. Vanaf oktober 2020 nemen wij een definitieve beslissing over het sociaal voordeel en kunnen wij tot uitbetaling overgaan. U zal op dat moment ook de mogelijkheid krijgen om een beslissing online te betwisten.

Heeft u recht op het ander conventievoordeel na pensioenopname?

Dan verloopt de geautomatiseerde procedure op dezelfde manier en volgens dezelfde timings als voor niet-gepensioneerde zorgverleners.

Het enige verschil is dat wij voor u niet over een contract moeten beschikken, maar wel over een bankrekeningnummer dat u via de module “Mijn huidige financiële gegevens” in MyRiziv kan raadplegen of invullen.

Uw mailadres om te kunnen communiceren

Wij zullen u via e-mail informeren over alle belangrijke gebeurtenissen in het kader van uw sociaal statuut (wijziging van contractgegevens, terbeschikkingstelling van het evaluatieresultaat, beslissing m.b.t. de toekenning van het sociaal statuut,…).

Heeft u ons nog geen mailadres meegedeeld? Dan kan u dit alvast via de module “Mijn contactgegevens” in MyRiziv in orde brengen.

Bent u niet geïnformatiseerd?

Premie-aanvragen voor 2019 zijn niet meer mogelijk vanaf 1 oktober 2020. U kan enkel nog een betwisting insturen.

In een overgangsperiode behouden wij nog een aantal papieren informatiestromen:

 • Als wij voor u geen automatische premie-aanvraag hebben aangemaakt, kon u een papieren aanvraag kunnen indienen tijdens de aanvraag-periode. Dit kon van augustus 2020 t.e.m. 30 september 2020. Het formulier vindt u onderaan deze webpagina in de rubriek “meer informatie”.
 • Wij sturen onze beslissen via de post, als wij geen emailadres voor u geregistreerd hebben.
 • U kan om een beslissing via de post te betwisten, dit via aangetekend schrijven binnen de 60 dagen na kennisgeving van onze beslissing. Het formulier vindt u onderaan deze webpagina in de rubriek “meer informatie”

Opgelet: als u niet gepensioneerd bent, moet uw verzekeringsonderneming ons uw contract wel altijd via digitale weg bezorgen. Uw verzekeringsonderneming werkt hiervoor met ons samen in het kader van het project InfoSS.

Een mandaat geven voor het online beheer van mijn sociaal statuut

U heeft de mogelijkheid om één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen te mandateren om uw sociaal statuut online te beheren.

Zowel de mandaatnemer als uzelf kunnen de aanmaak van het mandaat opstarten. Dit gebeurt via het  beveiligde systeem "Self Service Mandates".

Welk bedrag storten wij?

Voor het jaar 2019 (aanvraag in 2020) gaat het om een bedrag van 528,72 EUR.

Als u voor de 1e keer tot de overeenkomst toetreedt bij de toekenning van uw 1e RIZIV-nummer, dan is de bijdrage proportioneel, rekening houdend met de periode van toetreding tot de overeenkomst (volledige maanden van toetreding).

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 22 oktober 2020