Het recht op het sociaal statuut als verpleegkundige

Als verpleegkundige kunt u sociale voordelen genieten met het oog op de contractuele toekenning van een rente, pensioen of kapitaal in geval van invaliditeit, pensioen en/of overlijden. Die voordelen heten het ‘sociaal statuut’.

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan storten wij voor u een jaarlijkse bijdrage aan de verzekeringsmaatschappij of pensioeninstelling van uw keuze.


In welke gevallen hebt u recht op de bijdrage?

Om recht te hebben op de bijdrage, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. U moet toetreden tot de nationale overeenkomst tussen de verpleegkundigen en de verzekeringsinstellingen voor het volledige jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.
  Als u voor de 1e keer tot de overeenkomst toetreedt bij de toekenning van uw 1e RIZIV-nummer, dan kennen wij die bijdrage proportioneel toe, rekening houdend met de periode van toetreding tot de overeenkomst.
 2. U moet uw activiteit als zelfstandige in hoofdberoep hebben uitgevoerd gedurende het volledige jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.
 3. In het kader van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging), moet u vergoedingen van verstrekkingen uit artikel 8 van de nomenclatuur boeken voor een minimumbedrag van 33.000 EUR en een maximumbedrag van 150.000 EUR, voor het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.
  Dat bedrag van 33.000 EUR vermindert proportioneel, rekening houdend met het aantal dagen inactiviteit in de loop van het jaar (zie aanvraagformulier ‘sociaal statuut’).
 4. U moet een contract hebben gesloten met een verzekeringsmaatschappij of een pensioeninstelling, uiterlijk op 31 december van het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.

Als u in de loop van het betreffende jaar bepaalde sancties kreeg opgelegd, dan kunt u het sociaal statuut voor dat jaar niet genieten.

Wanneer kunt u de bijdrage aanvragen?

Vraag uw sociale voordelen voor het betreffende jaar (t) aan tussen 1 januari en 31 maart van het volgende jaar (t+1).

Hoe kunt u de bijdrage aanvragen?

Als u voor de 1e keer toetreedt tot de overeenkomst bij de toekenning van uw 1e RIZIV-nummer, gebruik dan het aanvraagformulier ‘nieuwe verpleegkundigen’:

 • Bezorg ons tijdig uw formulier. Stuur het naar het adres vermeld bij ‘Contacten’, onderaan op deze webpagina.
 • Wij kunnen u bijkomende inlichtingen vragen tot 31 juli van het jaar waarin u uw  aanvraag hebt ingediend (t+1). U moet ons die inlichtingen dan uiterlijk op 31 oktober van datzelfde jaar bezorgen.

De pensioeninstellingen en de verzekeringsmaatschappijen zijn niet gemachtigd om de aanvragen voor het sociaal statuut in te dienen.  U alleen bent, als verpleegkundige, verantwoordelijk voor het opsturen van uw aanvraagformulieren binnen de vooropgestelde termijn.

Wat is het jaarlijks bedrag van de bijdrage?

Het bedrag van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld.
De vaststelling van het bedrag voor 2018 volgt nog bij koninklijk besluit.

Als u voor de 1e keer tot de overeenkomst toetreedt bij de toekenning van uw 1e RIZIV-nummer, dan is de bijdrage proportioneel, rekening houdend met de periode van toetreding tot de overeenkomst.

Wat als u uw wettelijk pensioen hebt opgenomen of binnenkort zal opnemen?

Door een wijziging in de pensioenwetgeving kunnen wij in bepaalde gevallen geen bijdrage meer storten in een vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ). Dat hangt af van uw specifieke situatie:

 • Als u in het toepassingsjaar uw activiteit verderzet en uw wettelijk pensioen nog niet opneemt, terwijl u wel voldoet aan de voorwaarden tot opname van het wettelijk pensioen, dan komt u nog in aanmerking voor de jaarlijkse bijdrage.

 • Als u in het toepassingsjaar uw activiteit verderzet en op 1 januari 2016 al genoot van het wettelijk pensioen, dan komt u ook nog in aanmerking voor de jaarlijkse bijdrage op voorwaarde dat:
  • de pensioenovereenkomst werd gesloten voor 1 januari 2016

en

  • de aanvullende pensioenprestatie niet vereffend werd voor 1 januari 2016.

 • Als u in het toepassingsjaar uw activiteit verderzet en:
  • u uw wettelijk pensioen op 1 januari 2016 al hebt opgenomen EN uw aanvullende pensioenprestatie vereffend werd voor 1 januari 2016
  • of u uw wettelijk pensioen na 1 januari 2016 opgenomen hebt
  • of u nog zal opnemen in de loop van het toepassingsjaar

dan kunnen wij momenteel geen jaarlijkse bijdrage storten.   Er is overleg over welk sociaal voordeel hiervoor in de plaats komt. Als u zich in die situatie bevindt, dan vragen wij u om voorlopig geen aanvraag in te dienen. We zullen via deze webpagina een aangepaste procedure communiceren, zodra hierover een nieuwe regelgeving is uitgewerkt.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 02 januari 2019