print

Overeenkomst M/24 tussen de kinesitherapeuten en de verzekeringsinstellingen

De Overeenkomstencommissie kinesitherapeuten – verzekeringsinstellingen heeft op 14 december 2023 een nieuwe overeenkomst M/24 afgesloten voor de jaren 2024 en 2025.

Op deze pagina:

Krachtlijnen van de overeenkomst M/24

Deze overeenkomst bevat de volgende krachtlijnen :

 • Herwaardering van de honoraria vanaf 1 februari 2024, van verschillende verstrekkingen waaronder de verstrekkingen met een globale gemiddelde duur van 30 minuten, de verstrekking “consultatief kinesitherapeutisch onderzoek” en de verstrekking “schriftelijk verslag”.
  De Overeenkomstencommissie heeft deze datum van inwerkingtreding gekozen om te kunnen komen tot een significante verhoging naar, in vele gevallen, afgeronde bedragen.
  Er wordt ook geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat de honoraria voor huisbezoeken 3 euro hoger liggen dan de honoraria voor gelijkwaardige verstrekkingen in de praktijkkamer.
   
 • De premie voor kwaliteitspromotie voor het jaar 2024 wordt verhoogd naar 2.550 euro. Deze verhoging komt overeen met een budget van 3,388 miljoen euro op jaarbasis. Voor het jaar 2025 zal de premie bijkomend verhoogd worden overeenkomstig de indexaanpassing voor 2025.

Daarnaast engageert de Overeenkomstencommissie zich ertoe om een plan van aanpak met timing uit te werken zodanig dat aan de Overeenkomstencommissie de voortgang van de reflecties ten laatste op 30 juni 2024 wordt voorgelegd.

Deze reflecties betreffen :

 • in overleg met andere sectoren :
  • de modaliteiten voor een verplichte registratie van alle aangerekende bedragen door de zorgverstrekkers ;
  • de harmonisering van de verplaatsingskosten ;
  • de toekenning van het palliatief forfait en het daaraan verbonden behoud van het palliatief statuut ;
  • een grotere transparantie over de werking van de medische huizen en meer bepaald de financiering van de kinesitherapeutische zorgen binnen dit forfaitair systeem ;
 • binnen de sector van de kinesitherapie :
  • appropriate care maatregelen die streven naar kwaliteitsvolle kinesitherapie met doelmatige inzet van de middelen ;
  • een gerichte opvolging van het kwaliteitsvol en adequaat inzetten van de middelen van de ziekteverzekering ;
  • een zo snel mogelijke uitwerking van een concreet voorstel voor het project “frailty” en de groepssessies ;
  • verderzetting van het debat omtrent de herijking van de remgelden.

Wat zijn de gevolgen van toetreding?

Als u toetreedt tot de overeenkomst, dan:

De overeenkomst geldt voor de toegetreden kinesitherapeuten, ongeacht het toetredingspercentage van de beroepsgroep.

Hoe deelt u ons uw (niet-)toetreding tot de overeenkomst mee?

U hebt een omzendbrief ontvangen waarin de procedure toegelicht wordt voor de registratie van uw conventiestatus. Door een technische storing hebt u deze mogelijks later dan de voorziene datum van 6 februari 2024 ontvangen. Om iedere zorgverlener dezelfde termijn te gunnen om, desgewenst, de conventiestatus aan te passen, hebben we daarom de registratiedeadline met 2 dagen verlengd.  

Als u wenst toe te treden tot deze overeenkomst, hoeft u geen administratieve stappen te ondernemen.

Als u niet wenst toe te treden tot deze overeenkomst, dan moet u ons dit melden ten laatste op 9 maart 2024 (i.p.v. 7 maart 2024 zoals vermeld in de omzendbrief). 

U deelt uw (weigering tot) toetreding  online mee via ons ProGezondheid-portaal. Hiervoor hebt u uw elektronische identiteitskaart (e-ID), Itsme of een andere digitale sleutel nodig. 

Na aanmelding kan u onder “Mijn professioneel profiel” op “beheren” klikken bij uw conventiestatus. 

Als u binnen deze 30 dagen geen actie onderneemt, dan zal u geacht worden toegetreden te zijn tot de overeenkomst.

Contacten

Afdeling kinesitherapeuten

Indien u praktische vragen hebt inzake de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kunt u ons administratief team contacteren :
 
E-mail:
kinenl@riziv-inami.fgov.be
 
Tel: +32(0)2 739 74 79 (Callcenter)
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden bij elke oproep
Maandag en donderdag: van 13u tot 16u - Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9u tot 12u

Briefwisseling :
RIZIV
Dienst geneeskundige verzorging Afdeling kinesitherapeuten
De Gerlachestraat 1
3500 Hasselt
 
Gelieve uw RIZIV-nummer en eventueel uw telefoonnummer te vermelden in uw briefwisseling.

Regelgeving inzake kinesitherapie

Indien u vragen hebt over de inhoud van de overeenkomst of van de nomenclatuur kunt u onze medewerkers contacteren op het volgende mailadres: kinenom@riziv-inami.fgov.be