print

Nomenclatuur van de logopedische verstrekkingen

Nomenclatuur van de logopedieverstrekkingen

Op deze pagina:


Nomenclatuur en interpretatieregels

Huidige tekst van de nomenclatuur: Gecoördineerde tekst (art. 36)

Er bestaan ook een aantal interpretatieregels betreffende artikel 36 van de nomenclatuur.

Let op: De nomenclatuur van de logopedieverstrekkingen wijzigt op 1 december 2023 (K.B. van 15.09.2023. Onder andere een aanpassing die retroactief in voege treed vanaf 1 mei 2023, (KB van 15.09.2023).

Welke nomenclatuurwijzigingen op 1 december 2023?

  • Behandeling voor dysfasie die volgt op een behandeling voor dyslexie

Patiënten die voordien een behandelakkoord hadden voor dyslexie en/of dysorthografie en/of dyscalculie zullen nadien een behandelakkoord kunnen krijgen voor dysfasie. Het verbod op de opeenvolging van deze twee behandelingen is opgeheven.

Retroactieve aanpassing vanaf 1 mei 2023

  • Wijziging van §2 b) 6.3: chronische spraakstoornissen

Met het oog op de continuïteit van een kwalitatieve zorgaanbod, blijven patiënten met demyeliniserende aandoeningen van het centrale zenuwstelsel in aanmerking komen voor de tegemoetkoming door de verplichte ziekteverzekering in het kader van logopedische behandeling voor chronische spraakstoornissen. Deze maatregel is retroactief geldig vanaf 1 mei 2023.

Limitatieve lijsten van tests

De stoornissen inzake receptieve en/of expressieve taalontwikkeling, dyslexie en/of dysorthografie en/of dyscalculie, stotteren en stemstoornissen dienen aangetoond te worden door tests. In het kader van een aanvraag voor terugbetaling door de ziekteverzekering dienen deze tests voor te komen op een limitatieve lijst van tests.

Verstrekkingen op afstand

  • Welke logopedieverstrekkingen zijn mogelijk vanop afstand?

Het gaat om bestaande verstrekkingen van de logopedische nomenclatuur.
Voor jongeren onder de 18j: de logopedist heeft voorafgaande toestemming (per e-mail) nog van de ouder(s) (of wettelijke vertegenwoordiger) voordat hun kind de logopedie op afstand volgt.

  • Welke logopedisten kunnen verstrekkingen op afstand aanrekenen?

Alle logopedisten met een actief RIZIV-nummer.

  • Wat is de frequentie en de duur van de verstrekkingen op afstand?

De bestaande beperkingen van de nomenclatuur blijven van toepassing: 1 zitting per dag is terugbetaald.

  • Hoe verstrekkingen op afstand aanrekenen aan de verzekering voor geneeskundige verzorging?

Gebruik als logopedist de bestaande nomenclatuurnummers, waaraan u de pseudocode 792433 toevoegt als de verstrekking is uitgevoerd zonder fysieke aanwezigheid bij uw patiënt.

  • als u gebruik maakt van het individueel getuigschrift voor verstrekte hulp, vermeld dan de pseudocode 792433 in de kolom naast de nomenclatuurcode (kolom zonder titel).
  • als u het verzamelgetuigschrift gebruikt, vermeld dan de pseudocode in de kolom rechts van de kolom met het opschrift ‘Totaal’.
  • als u de verstrekking factureert via een elektronisch facturatiebestand, vermeld dan de pseudocode in de zone ‘betrekkelijke verstrekking’ van dit bestand.

Logopedie in het kader van het zorgtraject ‘long COVID’

Vanaf 1 juli 2022 voorzien we een specifieke tegemoetkoming voor patiënten die langdurige gezondheidsklachten hebben na een COVID-19-besmetting. Gepersonaliseerde eerstelijnszorg inclusief logopedie worden verleend via een zorgtraject long-covid.

Honoraria en tegemoetkoming

Voor de collectieve zittingen ouderbegeleiding wordt het tarief per patiënt gewijzigd.
Voor deze verstrekkingen veranderen de tarieven dus vanaf 1 mei 2023.

Beëindiging van bepaalde covid-maatregelen vanaf 1 november 2023

Vanaf 1 november 2023 zijn bepaalde covid-maatregelen niet meer van toepassing: Beëindiging van de verstrekkingen en terugbetaling in de context van de COVID-19-crisis

Contacten

Regelgeving inzake logopedie

​Indien u vragen hebt over de inhoud van de overeenkomst of van de nomenclatuur kunt u onze medewerkers contacteren op het volgende mailadres: logonom@riziv-inami.fgov.be