Sitemap

Deze pagina toont u de architectuur van onze site.
Door de zoekfunctie Ctrl-F te gebruiken met een woord of een deel van een woord , vind u titels die dit bevatten.
Eenmaal de titel gevonden, klik erop en de pagina die u interesseert opent in een andere tab

Thema's

 -  Geneeskundige verzorging: kosten en terugbetaling
               -  Verzekerbaarheid
                             -  Elektronische versie van formulieren van de ziekteverzekering
                             -  Aansluiten bij een ziekenfonds
                             -  Verzekering voor ‘kleine’ en ‘grote’ risico’s
                             -  Persoonlijke bijdragen
                             -  Personen ten laste - Toegelaten inkomsten
                             -  Onderwijs van niveau 3: een attest uitreiken om zich als student bij een ziekenfonds in te schrijven
                             -  De SIS-kaart verdwijnt
               -  Financiële toegankelijkheid van uw gezondheidszorg
                             -  De maximumfactuur (MAF) houdt medische kosten binnen de perken
                             -  Door een globaal medisch dossier (GMD) kan u goedkoper naar de huisarts
                             -  Goedkoper raadplegen van bepaalde specialisten als een huisarts u doorverwijst
                             -  Derdebetalersregeling: betaal alleen uw deel, het ziekenfonds vergoedt de zorgverlener rechtstreeks
                             -  Sociale derdebetaler: betaal uw huisarts enkel uw deel van de kosten
                             -  De verhoogde tegemoetkoming biedt een betere vergoeding van medische kosten
                             -  Verhoogde tegemoetkoming: grensbedragen van de inkomsten
                             -  Types van maximumfactuur (MAF)
                             -  Controle van de maximumfactuur (MAF)
                             -  De systematische controle van de verhoogde tegemoetkoming
               -  De geneeskundige verstrekkingen die uw ziekenfonds terugbetaalt
                             -  Individuele verzorging
                                           -  Honoraria, prijzen en vergoedingen
                                           -  Terugbetaling van tandzorg voor uw kinderen onder de 18 jaar
                                           -  Tegemoetkoming in de kosten voor hulp bij tabaksontwenning
                                           -  Tegemoetkoming in de prijs van steunkousen
                                           -  Tegemoetkoming in de prijs van de armkousen en handschoenen wegens lymfoedeem
                                           -  Panoramische radiografie
                                           -  Forfait voor thuispatiënten in een persisterende vegetatieve status
                             -  De kostprijs van een ziekenhuisopname
                                           -  Verpleegdagprijzen ziekenhuizen
                             -  Verzorging in gespecialiseerde centra en revalidatiecentra
                                           -  Ongewenste zwangerschap: tegemoetkoming in de prijs van de hulp door centra voor medische en psychosociale begeleiding
                                           -  Respijteenheden voor jonge patiënten met een ernstige ziekte
                                           -  Verslaving: tegemoetkoming in de kosten van behandeling door gespecialiseerde centra
                                           -  Onverklaard overlijden van jonge kinderen: psychosociale ondersteuning van de ouders en de familie en mogelijkheid tot a ...
                                           -  Cardiorespiratoire thuismonitoring bij pasgeborenen en zuigelingen
                                           -  Vroegtijdige problemen in de moeder-kindrelatie: tegemoetkoming in de kosten van de behandeling door gespecialiseerde ce ...
                                           -  Ergotherapie: tegemoetkoming in de kosten van ergotherapeutische verstrekkingen
                                           -  Tegemoetkoming in de vervoerskosten van rolstoelpatiënten
                                           -  Tegemoetkoming in de reiskosten voor kinderen opgevolgd in een revalidatiecentrum
                                           -  Prematuur geboren kinderen: tegemoetkoming in de kosten voor opvolgingsonderzoeken in gespecialiseerde centra
                                           -  Vrouwelijke genitale verminking: medische en psychosociale begeleiding in een gespecialiseerd centrum – Heelkunde
                             -  Verzorging in medische huizen (forfaitair)
                             -  Terugbetaling van geestelijke gezondheidszorg
                                           -  Kortdurende psychologische behandeling voor volwassenen (18-64)
                                           -  Overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie: reglementering van toepassing tot 31 december 2018
                                           -  Overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie
                             -  Geneesmiddelen
                                           -  De terugbetaling van een geneesmiddel
                                           -  Geneesmiddelen voorschrijven voor ambulante patiënten
                                           -  Geneesmiddel afleveren
                                           -  Geneesmiddel tariferen
                             -  Medische hulpmiddelen/medisch materiaal
                                           -  Terugbetaling van niet-implanteerbare medische hulpmiddelen
                                           -  Implantaten en invasieve medische hulpmiddelen
                                           -  Bandagisterie
                             -  Andere gezondheidsproducten
                                           -  Terugbetaling van medische voeding
                                           -  Terugbetaling van moedermelk voor zwakke, te vroeg geboren zuigelingen
                                           -  Terugbetaling van menselijk bloed en labiele bloedproducten
                             -  Het Bijzonder solidariteitsfonds (BSF) : uitzonderlijke vergoeding van medische verstrekkingen
                                           -  Bijzonder solidariteitsfonds (BSF): documenten toe te voegen bij een aanvraag
                                           -  Bijzonder solidariteitsfonds (BSF): innovatieve medische technieken
                                           -  Bijzonder solidariteitsfonds (BSF): onvervulde medische behoefte (Unmet Medical Need)
                                           -  Bijzonder solidariteitsfonds (BSF): verzorging in het buitenland
                             -  Tenlasteneming van de kosten van palliatieve zorg
                                           -  Palliatief forfait en "palliatief statuut"
                                           -  Volledig terugbetaalde huisbezoeken aan uw palliatieve patiënten
                                           -  Terminale patiënten: tegemoetkoming in de kosten voor begeleiding en steun aan huis door een palliatief zorgteam
               -  Tegemoetkomingen voor zorg bij bepaalde ziekten en aandoeningen
                             -  Terugbetaling van diëtetiek voor kinderen met overgewicht of obesitas
                             -  Sensoriële stoornissen: tegemoetkomingen voor zorg in gespecialiseerde centra
                                           -  Gezichtsstoornissen: Tegemoetkoming in de kosten van revalidatie door gespecialiseerde centra
                                           -  Gehoorstoornissen: tegemoetkoming in de kosten voor behandeling door een gespecialiseerd centrum
                             -  Hartaandoeningen: tegemoetkoming in de kosten van een behandeling in een hartrevalidatiecentrum
                             -  Chronische ziekten
                                           -  Chronisch zieken: Gepersonaliseerde follow-up door een huisapotheker
                                           -  Het statuut van persoon met een chronische aandoening verbetert de toegang tot de zorgen
                                           -  Forfait voor chronisch zieken
                                           -  Tegemoetkoming in de reiskosten voor kankerpatiënten
                                           -  Tegemoetkomingen voor patiënten met het primair syndroom van Sjögren
                                           -  Forfait voor onbehandelbare urinaire incontinentie
                                           -  Forfait voor incontinentie bij afhankelijke personen
                             -  Chronisch vermoeidheidssyndroom
                                           -  Multidisciplinaire diagnostische centra voor CVS
                                           -  Cognitief gedragstherapeut voor CVS
                             -  Pediatrische pathologieën: chronische ziektes, morbide obesitas, gevolgen van mishandeling - Tegemoetkoming in de prijs ...
                             -  Endocriene en metabole ziekten: tegemoetkomingen voor zorg
                                           -  Diabetes: tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van kinderen en adolescenten in een gespecialiseerd centrum
                                           -  Diabetes: tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van volwassenen in een gespecialiseerd centrum
                                           -  Diabetes: tegemoetkoming in de kosten voor zorg verstrekt in een gespecialiseerd centrum aan diabetespatiënten met voetw ...
                                           -  Diabetes: tegemoetkoming in de kosten voor begeleiding in een gespecialiseerd centrum van diabetespatiënten met een draa ...
                                           -  Diabetes: tegemoetkoming in de kosten van continue glucosemonitoring
                                           -  Diabetes: van welke voordelen kunt u genieten dankzij uw opname in een zorgmodel “opvolging van een patiënt met diabetes ...
                                           -  Mucoviscidose: tegemoetkoming in de kosten voor behandeling in gespecialiseerde centra
                                           -  Zeldzame erfelijke monogene metabole ziekten: tegemoetkoming in de kosten van de behandeling door een gespecialiseerd ce ...
                             -  (Neuro)locomotorische ziekten en handicaps: tegemoetkomingen voor zorg in gespecialiseerde centra
                                           -  Spina bifida: tegemoetkoming in de kosten voor behandeling in gespecialiseerde centra
                                           -  Hersenverlamming (cerebral palsy): tegemoetkoming in de kosten voor behandeling in gespecialiseerde centra
                                           -  Neuromusculaire ziekten: tegemoetkoming in de kosten voor behandeling in gespecialiseerde centra
                                           -  Locomotorische en neurologische aandoeningen: tegemoetkoming in de kosten voor behandeling in revalidatiecentra
                                           -  Locomotorische en neurologische aandoeningen: voortzetting van de revalidatie in een R30-R60-revalidatiecentrum
                             -  Nierziekten: tegemoetkomingen voor zorg
                                           -  Nierziekten: tegemoetkoming in de kosten voor behandeling van kinderen en adolescenten in gespecialiseerde centra
                             -  Tegemoetkomingen voor patiënten met een ademhalingsziekte
                                           -  Ademhalingsziekten: tegemoetkoming in de kosten van behandeling met langdurige zuurstoftherapie thuis
                                           -  Ademhalingsziekten: tegemoetkoming in de kosten van chronische mechanische ademhalingsondersteuning thuis van sommige ob ...
                                           -  Obstructief slaapapneesyndroom: tegemoetkoming in de kosten van een thuisbehandeling met een nCPAP-toestel
                                           -  Ademhalingsziekten: tegemoetkoming in de kosten van chronische mechanische ademhalingsondersteuning thuis
                                           -  Ernstige chronische ademhalingsstoornissen: tegemoetkoming in de kosten van een revalidatie in een gespecialiseerd centr ...
                                           -  Begeleidingsgesprekken voor de astmapatiënten in de apotheek
                             -  De ziekteverzekering komt tegemoet in geval van een bloedziekte of immuniteitsziekte
                                           -  Aids: tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding in een gespecialiseerd centrum van patiënten die drager zijn van h ...
                                           -  Hemofilie: tegemoetkoming in de kosten van de opvolging door een gespecialiseerd centrum
                             -  Mentale en neurologische stoornissen
                                           -  Epilepsie: tegemoetkoming in de kosten voor behandeling in gespecialiseerde centra
                                           -  Autisme: diagnose en coördinatie van behandeling door gespecialiseerde centra
                                           -  Mentale stoornissen bij volwassenen: tegemoetkoming in de kosten van behandeling door gespecialiseerde centra
                                           -  Mentale stoornissen, gehoor-, stem- en spraakstoornissen, neurologische stoornissen: tegemoetkoming in de kosten van de ...
                                           -  Lijdt uw patiënt aan een ernstige neurologische ziekte in een gevorderd stadium? Er bestaat een programma van globale te ...
                                           -  Beginnende dementie: tegemoetkoming in de kosten voor de behandeling in geheugenklinieken
                                           -  Kinderen of adolescenten met ernstige mentale stoornissen: behandeling door gespecialiseerde centra
                                           -  Neurologische stoornissen bij kinderen en adolescenten, gekoppeld aan psychiatrische stoornissen: tegemoetkoming in de p ...
                             -  Persoonlijk aandeel te betalen voor de zorg verstrekt door een centrum dat een revalidatieovereenkomst sloot
               -  De terugbetaling van geneeskundige verzorging in het buitenland
                             -  U gaat naar het buitenland op vakantie
                                           -  U gaat op vakantie in de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland
                                           -  U gaat op vakantie naar Australië
                                           -  U gaat op vakantie naar Algerije
                                           -  U gaat op vakantie naar Macedonië
                                           -  U gaat op vakantie naar Marokko
                                           -  U gaat op vakantie naar Montenegro
                                           -  U gaat op vakantie naar Servië
                                           -  U gaat op vakantie naar Turkije
                                           -  U gaat op vakantie naar Tunesië
                             -  U gaat werken in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland
                             -  U gaat naar het buitenland om er te studeren
                                           -  U gaat studeren in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland
                             -  U gaat naar het buitenland om er te wonen
                                           -  U gaat in een andere lidstaat van de EER of in Zwitserland wonen
                             -  U gaat naar het buitenland om er te rentenieren
                             -  U gaat naar het buitenland om u er te laten verzorgen (geplande zorgen)
                                           -  U gaat naar een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of naar Zwitserland om u daar te laten verzorgen
                                           -  U gaat naar een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of naar Zwitserland om u daar te laten verzorgen
                                           -  U gaat naar een lidstaat dat met België verbonden is door een bilaterale overeenkomst om u daar te laten verzorgen
                                           -  U gaat naar een lidstaat buiten de EER en zonder bilaterale overeenkomst
                                           -  Geplande geneeskundige zorg in een andere lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserlan ...
 -  Kwaliteitszorg
               -  Doelmatigheid in de gezondheidszorg
               -  Wijzigingen in de regelgeving zorgtrajecten
               -  Bepaalde diabetespatiënten volgen via terugbetaalde educatieverstrekkingen
               -  Accreditering en opleiding
                             -  EBM Informatie
                             -  E-learning bibliotheek
               -  Aanbevelingen voor een beter voorschrijven van medische beeldvorming
               -  Aanbevelingen voor het beter voorschrijven van testen klinische biologie
               -  Onze initiatieven op het vlak van kwaliteitszorg geneesmiddelen
                             -  Medisch-farmaceutisch overleg
                                           -  Medisch-farmaceutisch overleg - Lokaal project
                                           -  Medisch-farmaceutisch overleg - Kwaliteitsbevorderend programma
                                           -  Medisch-farmaceutisch overleg - Goedgekeurde kwaliteitsbevorderende programma’s
                             -  Feedback over uw ‘voorschrijfgedrag antibiotica’
                             -  Feedback geneesmiddelenvoorschrift – Info als gevolg van het nationaal akkoord artsen – ziekenfondsen 2009-2010
                             -  Aanbevelingen voor beter voorschrijven van geneesmiddelen in de eerste lijn
                             -  Doeltreffend gebruik van geneesmiddelen
                             -  e-gezondheid
                             -  Project VIDIS: elektronisch delen van gegevens over geneesmiddelen
                             -  Mobile Health in het Actieplan eGezondheid - Proefprojecten
                             -  MyCareNet: een centraal dienstenplatform op het web
                             -  Elektronische datering van geneesmiddelenvoorschriften in ziekenhuizen
               -  Zorgtrajecten: modelcontracten voor zorgtrajecten diabetes type 2 en nierinsufficiëntie vanaf 1 januari 2019
               -  Zorgtrajecten
               -  Zorgmodel 'Opvolging van een patiënt met diabetes type 2'
               -  De performantie van ons Belgische gezondheidssysteem
               -  Ouderenzorg
                             -  Vernieuwing via alternatieve zorgvormen voor ouderen
                                           -  Alternatieve en ondersteunende zorgvormen voor kwetsbare ouderen: 1e projectoproep
                                           -  Alternatieve zorgvormen voor kwetsbare ouderen: 2e projectoproep
               -  De kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg bevorderen
 -  Medische ongevallen
               -  Een aanvraag indienen bij ons Fonds voor de medische ongevallen (FMO)
                             -  Medische ongevallen waarvoor het FMO niet bevoegd is
               -  Medische ongevallen: de analyse van uw aanvraag bij het FMO
                             -  Medische ongevallen: bijkomende info om de schade beter te kunnen beoordelen
                             -  Medische ongevallen: medische expertise om de schade beter te kunnen beoordelen
               -  Medische ongevallen: ons advies over de aansprakelijkheid en de weerslag op de vergoeding
                             -  Medische ongevallen : selectie van de door ons verleende geanonimiseerde adviezen
                             -  Adviezen gepubliceerd in 2016
                             -  Adviezen gepubliceerd in 2019
                             -  Adviezen gepubliceerd in 2018
                             -  Adviezen gepubliceerd in 2017
                             -  Adviezen gepubliceerd in het tweede semester van 2015
                             -  Adviezen gepubliceerd in het eerste semester van 2015
 -  Arbeidsongeschiktheid
               -  Arbeidsongeschiktheid voor werknemers en werklozen
                             -  Het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers/werklozen
                             -  Aangifte en erkenning van uw arbeidsongeschiktheid als werknemer/werkloze
                             -  Berekening van uw arbeidsongeschiktheidsuitkering als werknemer/werkloze
                             -  Tijdens uw arbeidsongeschiktheid werk doen dat aan uw gezondheid is aangepast
                             -  Tijdens uw arbeidsongeschiktheid vrijwilligerswerk verrichten
                             -  Hulp van derden
                             -  De inhaalpremie voor arbeidsongeschikte werknemers/werklozen
                             -  Spontane hervatting van het werk of de werkloosheid na een periode van arbeidsongeschiktheid als werknemer/werkloze
                             -  Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen - Veel gestelde vragen - FAQ
                             -  Medische controle van arbeidsongeschiktheid
                             -  Einde van uw arbeidsongeschiktheid als werknemer/werkloze: stappen
               -  Arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen
                             -  Aangifte en erkenning van uw arbeidsongeschiktheid als zelfstandige
                             -  Vaststelling van uw arbeidsongeschiktheidsuitkering als zelfstandige
                             -  Toegelaten werk voor een zelfstandige tijdens zijn arbeidsongeschiktheid
                             -  De inhaalpremie voor arbeidsongeschikte zelfstandigen
                             -  Einde van uw arbeidsongeschiktheid als zelfstandige
                             -  Spontane hervatting van het werk na een periode van arbeidsongeschiktheid als zelfstandige
               -  Uw gezinssituatie
               -  Bedragen en loonplafonds van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
                             -  Werknemers-werklozen
                                           -  Het grensbedrag van uw loon
                                           -  Maximumbedrag van uw uitkering tijdens de periode van primaire ongeschiktheid
                                           -  Minimumbedrag van uw uitkering vanaf de 7e maand arbeidsongeschiktheid
                                           -  Maximumbedrag van uw uitkering tijdens de periode van invaliditeit
                                           -  Bedrag van uw inhaalpremie als werknemer in arbeidsongeschiktheid
                                           -  Vermindering van uw uitkering (werknemer) bij hervatting van een toegestane beroepsactiviteit
                                           -  Werknemer in arbeidsongeschiktheid ‘met persoon ten laste’: maximaal toegestane inkomsten voor de personen ten laste
                                           -  ‘Alleenstaande’ werknemer in arbeidsongeschiktheid : maximaal toegestane inkomsten voor de personen ten laste
                                           -  Maximaal toegestane vergoeding voor vrijwilligerswerk uitgeoefend tijdens uw arbeidsongeschiktheid
                                           -  Bedrag vanaf dewelke de inhouding van 3,5% op uw invaliditeitsuitkering kan worden toegepast
                                           -  Chronologische tabel van de opeenvolgende aanpassingen van de uitkeringen aan de schommelingen van het gezondheidsindexc ...
                             -  Zelfstandigen
                                           -  Bedrag van uw forfaitaire uitkering tijdens een periode van primaire ongeschiktheid
                                           -  Bedrag van uw forfaitaire uitkering tijdens een periode van invaliditeit met stopzetting van onderneming
                                           -  Bedrag van uw forfaitaire uitkering tijdens een periode van invaliditeit zonder stopzetting van onderneming
                                           -  Bedrag van uw forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden
                                           -  Bedrag van uw inhaalpremie als zelfstandige in arbeidsongeschiktheid
                                           -  Maximaal toegestaan inkomen voor een toegestane beroepsactiviteit tijdens uw arbeidsongeschiktheid
               -  Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid
               -  Het invaliditeitspensioen voor mijnwerkers
                             -  De aanvraag van een invaliditeitspensioen voor mijnwerkers
                             -  Bedragen invaliditeitspensioen voor mijnwerkers
                             -  Een deel van het invaliditeitspensioen voor feitelijk gescheiden echtgenoten van mijnwerkers
                             -  (Loopbaan) attesten voor mijnwerkers
                             -  Invaliditeitspensioen voor mijnwerkers: betaling en cumul met andere inkomens
                             -  Nuttige contacten voor (voormalig) mijnwerkers
 -  Zwangerschap, geboorte, adoptie en pleegzorg
               -  Moederschap
                             -  Werkverwijdering
                             -  Moederschapsrust voor werkneemsters en werklozen
                             -  Borstvoedingspauzes
                             -  Zwangerschap en geboorte - Veel gestelde vragen - FAQ
                             -  Moederschapsrust voor zelfstandigen
               -  Vaderschaps- of geboorteverlof en adoptieverlof
                             -  Vaderschaps- of geboorteverlof
                             -  Adoptieverlof voor werknemers
                             -  Adoptieverlof voor zelfstandigen
               -  Pleegouderverlof voor zelfstandigen
               -  Pleegouderverlof voor werknemers
                                           -  Maximumbedrag van uw daguitkering tijdens uw pleegouderverlof
               -  Bedragen en loonplafonds van de uitkeringen voor geboorte of adoptie
                                           -  Bedrag van uw wekelijkse forfaitaire uitkering tijdens uw pleegouderverlof
                             -  Bedrag van uw forfaitaire uitkering tijdens uw adoptieverlof
                             -  Maximumbedrag van uw uitkering tijdens uw adoptieverlof
                             -  Maximumbedrag van uw uitkering tijdens een vaderschaps- of geboorteverlof
                             -  Vermindering van de uitkering wegens gedeeltelijke werkverwijdering in geval van cumulatie met een loon
                             -  Bedrag van de forfaitaire uitkering tijdens uw moederschapsrust als zelfstandige
                             -  Maximumbedrag van uw uitkering als werkneemster in geval van werkverwijdering
                             -  Maximumbedrag van uw uitkering tijdens uw moederschapsrust (werkneemster
 -  Socio-professionele re-integratie
               -  Socioprofessionele rehabilitatie of heroriëntatie
               -  Verloop van het socioprofessionele heroriënterings of rehabilitatietraject
 -  Controle
               -  Europese partners werken samen om fraude en corruptie in de gezondheidszorg te bestrijden
 -  De financiering van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU)
               -  De begroting van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
                             -  Historiek van de begroting van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
               -  Bijzondere inkomsten
                             -  Automobielverzekeringen
                             -  Verzekeringen tegen brandrisico's, tegen risico's inherent aan het bezit en/of het gebruik van een motorrijtuig , tegen ...
                             -  Hospitalisatieverzekeringen
                             -  Bijdrage van 0,35% aan het Belgische Rode Kruis
                             -  Andere soorten bijdragen en taksen (worden niet geïnd door het RIZIV)
                             -  Bijzondere inkomsten van de GVU verzekering - Vragen en antwoorden
               -  Brexit – impact van ‘No Deal’ voor Britse burgers in België
               -  Brexit – impact ‘No Deal’ voor Belgische burgers in het Verenigd Koninkrijk
               -  Brexit – Sector uitkeringen - Impact op de toekenning en uitbetaling van uitkeringen
               -  Brexit – Impact van een « No Deal » op Britse burgers in België
               -  Brexit – Impact van een « No Deal » op Belgische burgers in het Verenigd Koninkrijk
 -  Brexit – Impact op de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
               -  Brexit – Sector geneeskundige verzorging – Impact op de toegang en terugbetaling van zorg

Professionals

               -  Klinisch psychologen
               -  Klinisch-orthopedagoog
 -  Individuele zorgverleners
               -  Apothekers
                             -  Het sociaal statuut van de apotheker
                             -  Een nieuwe dienst van de apotheker voor chronische astmapatiënten: het begeleidingsgesprek bij nieuwe medicatie (BNM)
                             -  Registratie van voorgeschreven maar niet-vergoedbare geneesmiddelen, afgeleverd in openbare apotheken
                             -  Vergoeding van de apothekers in een voor het publiek opengestelde apotheek
                             -  Overeenkomst tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen
                             -  Vanaf 1 mei 2018: opvolging van een patiënt met diabetes type 2 / voortraject – educatie over therapietrouw
               -  Artsen
                             -  Uitoefening van uw beroep van arts
                                           -  Uw huisartsengroepering laten registreren
                                           -  De derdebetalersregeling toepassen voor uw patiënt met het “statuut chronisch aandoening”: een mogelijkheid maar geen ve ...
                                           -  Medische verkiezingen - Resultaten 2014
                                           -  Derde betalersregeling voor huisartsen
                                           -  Medische verkiezingen – Resultaten 2010
                             -  Verzorging door artsen
                                           -  Diëtetiek voor kinderen met overgewicht of obesitas: info voor de arts
                                           -  Eerstelijns psychologische sessies bij een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog
                                           -  Eerstelijns psychologische sessies bij een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog
                                           -  Wijzigingen in de terugbetaling van mandibulaire repositieapparaten (MRA) vanaf 1 januari 2017
                                           -  Een nieuwe dienst in de apotheek voor chronische astmapatiënten: Begeleidingsgesprekken nieuwe medicatie (BNM)
                                           -  Terugbetaling van borstreconstructie met eigen weefsel
                                           -  Het Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen
                                           -  Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2017
                                           -  Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2018-2019
                                           -  Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017
                                           -  Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2015
                                           -  Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2013-2014
                                           -  Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2012
                                           -  Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2011
                                           -  Een minimumpercentage goedkope geneesmiddelen voorschrijven – Antwoorden op de meest gestelde vragen (FAQ)
                                           -  Artsen en tandartsen: minimumpercentage goedkope geneesmiddelen voorschrijven
                                           -  Patiënten op intensieve zorg : verstrekkingen neuropsychiatrie en anesthesie
                                           -  Multidisciplinair oncologisch consult (MOC)
                                           -  Aangifte van arbeidsongeschiktheid door een ‘vreemd verzekerde’
                                           -  Radiografieën, CT-scans, NMR en echografieën voorschrijven: veel gestelde vragen
                                           -  Voorschrijven van onderzoeken medische beeldvorming
                                           -  Vereenvoudigde nomenclatuur voor uw huisartsbezoeken
                                           -  Nomenclatuur Mobiliteitshulpmiddelen
                                           -  Neurologisch bilan opgesteld door een neuropsycholoog bij een patiënt met vermoeden van beginnende dementie
                                           -  ‘Goedkoop voorschrijven’: nieuwe definitie vanaf 1 januari 2015
                                           -  Terugbetaling van een Conebeam CT-onderzoek van het faciaal massief
                             -  Financiële tegemoetkomingen voor de artsen
                                           -  Het sociaal statuut van de arts
                                           -  Neutraliseren van inactiviteitsdagen in het kader van het sociaal statuut van de arts
                                           -  Beschikbaarheidshonoraria huisartsgeneeskunde
                                           -  Praktijkondersteuning huisartsgeneeskunde
                                           -  Telematicapremie huisartsgeneeskunde
                                           -  SUMEHR-premie huisartsgeneeskunde
                                           -  Geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde
                                           -  Vergoeding voor de stagemeesters van artsen-specialisten in opleiding
                             -  Kwaliteitszorg door artsen
                                           -  Analyse van praktijkvariaties in België
                                           -  Accreditering van artsen en apothekers-biologen
                                           -  Individuele activiteitenverslagen en feedback
                                           -  Globaal medisch dossier (GMD)
                                           -  Quality Award 2015 - NRKP
                                           -  Een GMD attesteren voor uw patiënten van 45 tot 74 jaar met het statuut ‘chronische aandoening’
                             -  Arbeidsongeschiktheid en socioprofessionele re-integratie
                             -  Erelonen en kosten van gerechtelijke deskundigen
                             -  Uw RIZIV-nummer als audicien krijgen
               -  Audiciens
                             -  Formulieren voor de audiciens
                             -  Omzendbrieven aan de audiciens
                             -  Rechtspraak - Audiciens
                             -  Lijsten van hoortoestellen
               -  Bandagisten
                             -  Mobiliteitshulpmiddelen
                             -  Lijst van de mobiliteitshulpmiddelen
                             -  Mobiliteitshulpmiddelen - Lijst per nomenclatuurnummer
                             -  Lijsten van producten – Artikel 27 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
                             -  Lijst mobiliteitshulpmiddelen - Historiek
                             -  Formulieren voor de bandagisten
                             -  Omzendbrieven aan de bandagisten
                             -  Rechtspraak - Bandagisten
                             -  Eenheidsdossier mobiliteitshulpmiddelen
                             -  Verhuursysteem van rolstoelen aan rechthebbenden in ROB/RVT
                             -  Diëtetiek voor kinderen met overgewicht of obesitas: info voor de diëtist
               -  Diëtisten
                             -  Verstrekkingen van diëtisten voor de diabetes type 2 patiënten zonder zorgtraject
                             -  Uw RIZIV-nummer als diëtist(e) krijgen
                             -  Educatieverstrekkingen om een patiënt met diabetes type 2 zonder zorgtraject op te volgen
                             -  Formulieren voor de diëtisten
                             -  Omzendbrieven aan de diëtisten
                             -  Rechtspraak - Diëtisten
               -  Ergotherapeuten
                             -  Uw Riziv-nummer als ergotherapeut(e) krijgen
                             -  Formulieren voor de ergotherapeuten
                             -  Omzendbrieven aan de ergotherapeuten
                             -  Rechtspraak - Ergotherapeuten
                             -  Diabeteseducatie voor een patiënt met zorgtraject of voortraject
               -  Kinesitherapeuten
                             -  Kinesitherapieverstrekkingen: vaste remgelden
                             -  De nomenclatuur van de kinesitherapie: vragen en antwoorden
                             -  Terugbetaling van kinesitherapie voor de aandoeningen op de lijsten ‘Fa’ en ‘Fb’
                             -  Recht op het ‘sociaal statuut’ als kinesitherapeut
                             -  Overeenkomst M/18 tussen kinesitherapeuten en verzekeringsinstellingen
                             -  Verbod om het attesteren van kinesitherapie te cumuleren met bepaalde andere verstrekkingen
                             -  De nomenclatuur van de kinesitherapie
                             -  Onze tegemoetkoming in de kosten van uw softwarepakket voor dossierbeheer
                             -  Aanpassingen van de nomenclatuur van de kinesitherapie
                             -  Kinesitherapie en verstrekkingen voor zware aandoeningen (E-lijst): vermindering vragen van het deel dat uw patiënt beta ...
                             -  Voor welke zware aandoeningen geniet uw patiënt van een voorkeurstarief voor zijn kinesitherapie behadeling ?
                             -  Verkiezingen van kinesitherapeuten 2016
                             -  Formulieren voor de kinesitherapeuten
                             -  Omzendbrieven aan de kinesitherapeuten
                             -  Toeslag voor het opstarten van een uitgebreid kinesitherapiedossier
                             -  De toeslag attesteren voor de eerste behandelingsverstrekkingen voor “courante” en “Fa”-aandoeningen vanaf 1 januari 201 ...
                             -  Rechtspraak - Kinesitherapeuten
               -  Logopedisten
                             -  Ethische en deontologische code van de logopedisten
                             -  Nieuwe overeenkomst 2018-2019 tussen logopedisten en verzekeringsinstellingen
                             -  Compendium bij de nomenclatuur van de logopedische verstrekkingen
                             -  Uw RIZIV-nummer als logopedist krijgen
                             -  Limitatieve lijst van IQ-tests
                             -  Limitatieve lijst van tests
                             -  Nomenclatuur van de logopedische verstrekkingen
                             -  Omzettingstabellen tests logopedie
 -  Een tegemoetkoming aanvragen via het standaardsjabloon "bilan voor logopedie”
                             -  Logopedie op school: de derdebetalersregeling is niet van toepassing
                             -  Recht op het “sociaal statuut” als logopedist
                             -  Formulieren voor de logopedisten
                             -  Rechtspraak - Logopedisten
               -  Opticiens
                             -  Formulieren voor de opticiens
                             -  Omzendbrieven aan de opticiens
                             -  Rechtspraak - Opticiens
               -  Orthopedisten
                             -  Formulieren voor de orthopedisten
                             -  Omzendbrieven aan de orthopedisten
                             -  Rechtspraak - Orthopedisten
               -  Orthoptisten
                             -  Een RIZIV-nummer van orthoptist aanvragen
               -  Podologen
                             -  Vergoeding van de podologieverstrekkingen voor de diabetespatiënt zonder zorgtraject
                             -  Uw Riziv-nummer als podoloog krijgen
               -  Tandartsen
                             -  Uitoefening van uw beroep van tandarts
                                           -  Voorschotten voor tandheelkundige verstrekkingen
                                           -  Derdebetalersregeling tandartsen: verstrekkingen en specifieke modaliteiten
                                           -  De stagiair tandarts
                                           -  De verkiezingen van tandartsen
                                           -  MyCareNet voor de tandheelkundige
                                           -  Een tandprothese aanrekenen: gebruik van pseudocodenummers
                                           -  Tandextracties
                                           -  Het verbod op gebruik van amalgaan bij bepaalde patiënten
                             -  Verstrekkingen door tandartsen, kostprijs en terugbetaling
                                           -  Toelichting bij de nomenclatuur orthodontie
                                           -  Terugbetaling van dentale Conebeam CT-scans
                                           -  Het jaarlijks mondonderzoek
                                           -  Het mondzorgtraject: betere terugbetaling bij regelmatig tandartsbezoek
                                           -  Maximumaantal attesteerbare verstrekkingen
                                           -  Forfaitaire terugbetaling van dringende tandverzorging
                                           -  Urgentiesupplementen bij dringende tandzorg
                                           -  De opbeetplaat
                                           -  Het nationaal akkoord tandartsen-ziekenfondsen
                                           -  Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen 2013-2014
                             -  Het sociaal statuut van de tandarts
                             -  Telematicapremie voor de tandartsen
                             -  Vergoeding voor de stagemeesters in de tandheelkunde
                             -  Accreditering van de tandartsen
                                           -  Een ‘peer review’ organiseren in het kader van de accreditering van de tandartsen
                                           -  Bezorg ons het praktijkregister
                                           -  Een minimumaantal verstrekkingen per jaar uitvoeren
                                           -  Volg ‘peer review’-sessies
                                           -  Verwerf accrediteringseenheden door bijscholingen te volgen
                                           -  Uw forfaitair accrediteringshonorarium
                                           -  Wat moet u doen om in 2016 als tandarts geaccrediteerd te worden?
                                           -  Vermeld uw opleidingen en ‘peer reviews’ op uw aanwezigheidsblad
                                           -  Organiseer een opleiding in het kader van de accreditering van de tandartsen
                             -  Deelnemen aan de gegevensverzameling in het kader van het mondzorgbeleid
                             -  Maximumtarieven voor mechanische verankering bij tandherstelling
                             -  Formulieren voor de tandartsen
                             -  Rechtspraak - Tandartsen
                             -  Hoe de identiteit van uw patiënt verifiëren bij toepassing van de derdebetaler?
               -  Verpleegkundigen
                             -  Een RIZIV-nummer krijgen als verpleegkundige
                             -  Een zorgkundige opnemen in uw equipe van thuisverpleegkundigen
                             -  MyCareNet voor de thuisverpleegkundige
                             -  Negatievedruktherapie : oproep tot proefprojecten inzake thuisverpleging
                             -  Nationale overeenkomst W/97 tussen verpleegkundigen en verzekeringsinstellingen
                             -  Verificatie van de identiteit van uw patiënt bij toepassing van elektronische derdebetalersregeling - Lezing e-ID
                             -  Verzorging door verpleegkundigen
                                           -  Pseudocodenummers voor forfaits of supplementair honorarium
                                           -  Een verpleegkundig consult aanrekenen
                                           -  Wekelijkse voorbereiding van medicatie per os aanrekenen
                                           -  Vergoeding voor opeenvolgende bezoeken bij zorgafhankelijke patiënten
                                           -  Ruggenmergstimulatie aanrekenen
                                           -  Aanrekenen van specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen
                                           -  Een intiem toilet aanrekenen
                                           -  Evaluatieschaal (Katz)
                                           -  Palliatieve thuiszorg verlenen en aanrekenen
                                           -  Aanpassingen van artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
                                           -  Zorgtraject diabetes type 2 en voortraject - Verduidelijking van de nieuwe regelgeving
                                           -  Het verpleegdossier
                             -  Het bewijsstuk voor de patiënt - Thuisverpleging
                             -  Referentieverpleegkundigen inzake wondzorg en diabetologie
                             -  Zorg aanrekenen als u referentieverpleegkundige en vaste verpleegkundige van een patiënt bent
                             -  Het recht op het sociaal statuut als verpleegkundige
                             -  Financiële vergoeding voor bijscholing van verpleegkundigen
                             -  Financiële vergoeding voor bijscholing van verpleegkundigen: individuele aanvraag
                             -  Financiële vergoeding voor bijscholing van verpleegkundigen: groepsaanvraag
                             -  Financiële vergoeding voor bijscholing van verpleegkundigen: opsturen van het opleidingsverslag
                             -  Premie voor thuisverpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie
                             -  Een RIZIV-nummer verkrijgen voor een zorgkundige die werkt in uw structurele equipe van thuisverpleegkundigen
                             -  Telematicapremie verpleegkunde
                             -  Werken in groeperingen van verpleegkundigen met een groepsnummer voor de derdebetalersregeling
                             -  Forfaitaire tegemoetkoming diensten thuisverpleging
                             -  Premie voor thuisverpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid of -titel
                             -  Hoe een functiecomplement krijgen ?
                             -  Vertegenwoordiging van de thuisverpleegkundigen bij het RIZIV
                             -  Formulieren voor de verpleegkundigen
                             -  Omzendbrieven aan de verpleegkundigen
                             -  Richtlijnen voor verpleegkundigen
                             -  Rechtspraak - Verpleegkundigen
               -  Verstrekkers van implantaten
                             -  Modaliteiten voor het registreren en overdragen van de gegevens betreft medische verstrekkingen of medische hulpmiddelen ...
                             -  Terugbetaling implantaten en invasieve medische hulpmiddelen
                             -  Implantaten en invasieve medische hulpmiddelen : Lijst van de verstrekkingen en nominatieve lijsten van de individuele h ...
                             -  Terugbetaling implantaten - Documenten voor IT-toepassing
                             -  Implantaten: verplegingsinrichtingen die beantwoorden aan de vergoedingsvoorwaarden van de ‘Lijst’
                             -  Terugbetaling van implantaten via qermid
                                           -  Terugbetaling van een implanteerbare hartdefibrillator
                             -  Notificatieprocedure voor implantaten en invasieve medische hulpmiddelen voor langdurend gebruik
                             -  Formulieren voor de verstrekkers van implantaten
                             -  Omzendbrieven aan de verstrekkers van implantaten
                             -  Terugbetaling implantaten en invasieve medische hulpmiddelen
                             -  Rechtspraak - Verstrekkers van implantaten
               -  Vroedvrouwen
                             -  Een RIZIV-nummer krijgen als vroedvrouw
                             -  Als vroedvrouw geneesmiddelen voorschrijven
                             -  Vroedvrouwen: Recente aanpassingen aan de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
                             -  Vroedvrouwen – Goed attesteren van prenatale zorgen: ‘verloskundige zitting’ of ‘voorbereiding tot de bevalling’
                             -  Het bewijsstuk voor de patiënt - Vroedvrouwen
               -  Zorgkundigen
 -  Verzorgingsinstellingen en diensten
                             -  Initiatieven voor beschut wonen : reglementering van toepassing tot 31 december 2018
               -  Initiatieven voor beschut wonen
               -  Geïntegreerde diensten voor thuisverzorging (GDT)
                             -  Bijkomende uitleg inzake de tegemoetkomingen voor het multidisciplinair overleg (GDT)
                             -  Evaluatie-instrumenten die een GDT moet gebruiken
                             -  Structurele financiering van de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging (GDT)
                             -  Omzendbrieven aan de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging
                             -  Formulieren voor de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging
                             -  Rechtspraak - Geïntegreerde diensten voor thuisverzorging
               -  Gespecialiseerde centra en revalidatiecentra
               -  De terugbetalingsvoorwaarden van onderzoeken die door een laboratorium zijn uitgevoerd
                             -  Terugbetaling van gepersonaliseerde geneesmiddelen en “companion diagnostics”
                             -  Terugbetaling genexpressieprofilering (GEP) bij vroegstadium borstkanker
                             -  Omzendbrieven aan de laboratoria
                             -  Oncologie: Terugbetaling van de moleculair biologische testen met “next generation sequencing” (NGS)
                             -  De erkende labo’s en hun verstrekkingen
                             -  Medische huizen: Een akkoord voor forfaitaire betaling sluiten met de verzekeringsinstellingen
               -  Medisch huis: Een forfaitaire vergoeding voor de geneeskundige verzorging
                             -  Medische huizen: Administratief beheer
                             -  Omzendbrieven aan de medische huizen
                             -  Formulieren voor de medische huizen
                             -  Rechtspraak - Medische huizen
               -  Psychiatrische verzorgingstehuizen
                             -  Psychiatrische verzorgingstehuizen: reglementering van toepassing tot 31 december 2018
                             -  Rechtspraak - Psychiatrische verzorgingstehuizen
                             -  Formulieren voor de psychiatrische verzorgingstehuizen
                             -  Omzendbrieven aan de psychiatrische verzorgingstehuizen
               -  Verzorging in rustoorden en centra voor dagverzorging
                             -  Verzorging in rustoorden, rust- en verzorgingstehuizen en centra voor dagverzorging : Reglementering van toepassing tot ...
                             -  Betaling aan ROB, RVT en CDV
                             -  Financiering van de personeelskosten in ROB, RVT en CDV
                             -  Controles in de rustoorden (ROB, RVT en CDV)
                             -  Statistieken en evolutie van de sector rustoorden
                             -  Formulieren in ROB, RVT en CDV
                             -  Rechtspraak - Rust- en verzorgingstehuizen en rustoorden voor bejaarden
                             -  Rechtspraak - Centra voor dagverzorging
                             -  Formulieren voor de centra voor dagverzorging
                             -  Formulieren voor de rust- en verzorgingstehuizen en voor de rustoorden voor bejaarden
                             -  Formulieren voor de centra voor dagverzorging
                             -  Omzendbrieven aan de rust- en verzorgingstehuizen en aan de rustoorden voor bejaarden
                             -  Omzendbrieven aan de centra voor dagverzorging
                             -  Pseudocodes ROB-RVT-CDV te gebruiken bij de facturatie
                             -  Projecten geneesmiddelenbeleid in ROB en RVT
                                           -  Ziekenhuisverblijven voor “laagvariabele zorg”: Voor welke patiënten?
                                           -  Ziekenhuisverblijven voor “laagvariabele zorg”: Ondersteuning van ziekenhuizen en monitoring
                                           -  Ziekenhuisverblijven voor “laagvariabele zorg”: Hoe moet het ziekenhuis de globale bedragen factureren?
                                           -  Ziekenhuisverblijven voor “laagvariabele zorg”: Voor welke verstrekkingen?
                                           -  Ziekenhuisverblijven voor “laagvariabele zorg”: Basisprincipes van het nieuwe systeem
                             -  Reorganisatie van het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering
                                           -  Ziekenhuisverblijven voor “laagvariabele zorg”: Hoe berekenen we de globale prospectieve bedragen?
                             -  Forfaitarisering van de farmaceutische specialiteiten in het ziekenhuis
                                           -  Algemene principes en toepassingssfeer van de forfaitarisering
                                           -  De geneesmiddelen en de forfaitarisering
                                           -  Methodes voor de berekening van het forfait - Basisgegevens
                                           -  Methodes voor de berekening van het forfait - De berekening van het forfait
                                           -  Methodes voor de berekening van het forfait - Inhoud van de feedback naar de ziekenhuizen
                                           -  Facturering in het kader van de forfaitarisering
                             -  Het systeem van de referentiebedragen van ziekenhuizen
                                           -  Systeem van de referentiebedragen FAQ-Methode 2006
                                           -  Systeem van de referentiebedragen: FAQ - Methodologie voor de basisgegevens
                                           -  Systeem van de referentiebedragen: FAQ - Methodologie 2009
                                           -  Oncofreezing: behoud van de vruchtbaarheid
                             -  Verzorging in ziekenhuizen
                                           -  Verwijzing naar een gespecialiseerd centrum voor hadrontherapie
                                           -  Medische beeldvorming – Aanrekenen van verstrekkingen met zware medische toestellen
                             -  Forfaitaire honoraria in ziekenhuizen
                             -  Terugbetaling van menselijk lichaamsmateriaal
                             -  Formulieren voor de algemene en de psychiatrische ziekenhuizen
                             -  Omzendbrieven aan de algemene ziekenhuizen
                             -  Omzendbrieven aan de psychiatrische ziekenhuizen
                             -  Rechtspraak - Algemene en psychiatrische ziekenhuizen
                             -  Analyse van de stroom van buitenlandse patiënten opgenomen in Belgische ziekenhuizen
 -  Andere professionals in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
               -  Fabrikanten van implantaten
               -  Farmaceutische industrie
                             -  Terugbetaling van geneesmiddelen: wat is gewijzigd sinds 1 april 2019
               -  Tariferingsdiensten: instructies voor de facturatie van de farmaceutische verstrekkingen
                             -  Omzendbrieven aan de tariferingsdiensten
               -  Verzekeringsmaatschappijen
               -  Werkgevers
                             -  Uitkerings- en moederschapsverzekering: formulieren die de werkgever moet invullen
               -  Ziekenfondsen
                             -  Contacteer de ziekenfondsen
                             -  Omzendbrieven verzekeringsinstellingen - Dienst voor administratieve controle
                             -  Omzendbrieven verzekeringsinstellingen - Dienst voor geneeskundige verzorging
                             -  Omzendbrieven verzekeringsinstellingen - Dienst voor uitkeringen
                             -  Bijdragebons voor de ziekteverzekering
 -  Informatie voor alle professionals in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
               -  Bestellen van getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken
               -  Afronden van het bedrag dat uw patiënt betaalt
               -  Zorgverleners: Toegang tot de verzekerbaarheidsgegevens van de patiënten
               -  Bestellen van geneesmiddelenvoorschriftenboekjes
               -  Bevoegdheidscodes in het RIZIV-nummer van zorgverleners
               -  Gebruik van de nieuwe modellen van getuigschriften voor verstrekte hulp vanaf 1 januari 2017
               -  Uw contactadres aan ons meedelen
               -  De derdebetalersregeling voor de individuele zorgverlener
               -  Instructies voor de facturatie op magnetische of elektronische drager
               -  Geïntegreerde Zorg voor chronisch zieken
               -  Uw financiële gegevens aan ons meedelen
               -  Hoe verstrekte hulp aanrekenen op het getuigschrift (papieren getuigschrift) ?
               -  Publiciteit door zorgverleners
               -  Maatregelen opgelegd aan zorgverleners voor inbreuken op de wet over de geneeskundige verzorging en uitkeringen
                             -  Beslissingen uitgesproken over inbreuken in 2017
                             -  Beslissingen uitgesproken over inbreuken in 2018
                             -  Beslissingen uitgesproken over inbreuken in 2020
                             -  Beslissingen uitgesproken over inbreuken in 2019
                             -  Beslissingen uitgesproken over inbreuken in 2016
                             -  Beslissingen uitgesproken over inbreuken in 2015
                             -  Beslissingen uitgesproken over inbreuken in 2014
                             -  Beslissingen uitgesproken over inbreuken in 2013
                             -  Beslissingen uitgesproken over inbreuken in 2012
                             -  Beslissingen uitgesproken over inbreuken in 2010
                             -  Beslissingen uitgesproken over inbreuken in 2009
                             -  Beslissingen uitgesproken over inbreuken in 2011
               -  Zorgverleners: Toegang tot de verzekerbaarheidsgegevens van de patiënten
                                           -  Elektronisch attesteren met eAttest
               -  Uitreiking van een bewijsstuk aan de patiënt
               -  De vergoedingen die wij betalen aan zorgverleners
               -  De fiscale fiche over de vergoedingen die wij betalen
               -  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

               -  Nomenclatuur artikel 33ter
 -  Nomenclatuur - Teksten
 -  Tabellen met basisgegevens uit de nomenclatuur
 -  Structurele hervorming van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen van de artsen
               -  Tabellen met basisgegevens uit de nomenclatuur - historiek
               -  De referentietabellen van de nomenclatuur - oud formaat

Webtoepassingen

 -  ProGezondheid 
 -  NomenSoft
 -  Beding van afwijzing van aansprakelijkheid
 -  Welke informatie bevat Nomensoft?
 -  Accreditering
 -  Docleg: databank reglementering
 -  Geneesmiddelen
 -  Goedkoopste' geneesmiddelen
 -  Geneesmiddelen van ‘hoofdstuk IV’ - Aanvraagformulieren
 -  Geneesmiddelen terugbetaling: Ministeriele beslissingen en CTG beoordelingsrapporten
 -  Interactieve diensten voor de farmaceutische industrie
 -  Gegevensinzameling door ROB, RVT en CDV
 -  LibrHos
 -  Een zorgverlener zoeken
 -  Concerto
 -  Beschikbaarheidshonoraria voor artsen-specialisten
 -  Permanentiehonoraria voor pediaters
 -  sIMPL: database van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen
 -  Notificeren van implantaten in een Belgische databank
 -  IRREQ: aanpassing lijst van terugbetaalde implantaten of nominatieve lijsten
 -  Statistieken over personen aangesloten bij een ziekenfonds
 -  Impulseo I - Gemeenten opzoeken
 -  Goed gebruik van de protonpompinhibitoren (PPI’s) bij maagklachten: aanbevelingen voor de patiënten

Publicaties

 -  Algemeen overzicht van onze publicaties

Statistieken

               -  Statistieken 2018
                             -  Aantal individuele zorgverleners
               -  Statistieken geneeskundige verzorging 2017
                             -  Aantal individuele zorgverleners
                             -  Artsen en tandheelkundigen: terugbetaalde bedragen, akten en gemiddelde bedragen van voorschriften en prestaties
 -  Statistieken geneeskundige verzorging
               -  Statistieken geneeskundige verzorging 2016
                             -  Artsen en tandheelkundigen: terugbetaalde bedragen, akten en gemiddelde bedragen van voorschriften en prestaties
                             -  Aantal individuele zorgverleners
               -  Statistieken geneeskundige verzorging 2014
                             -  Statistieken van de farmaceutische specialiteiten
                             -  Aantal individuele zorgverleners
                             -  Statistieken terugbetaalde bedragen en akten van artsen en tandartsen
               -  Farmaceutische specialiteiten
               -  Statistieken geneeskundige verzorging 2015
                             -  Statistieken van de farmaceutische specialiteiten
                             -  Aantal individuele zorgverleners
                             -  Statistieken terugbetaalde bedragen en akten van artsen en tandartsen
 -  Statistieken van de uitkeringen
                             -  Statistieken over de uitkeringen verbonden aan de moederschapsbescherming van vrouwelijke werknemers en werklozen in 201 ...
                             -  Statistieken over de invaliditeit van werknemers en werklozen in 2015
                             -  Statistieken over de primaire arbeidsongeschiktheid bij werknemers en werklozen in 2015
                             -  Statistieken over de uitkeringen verbonden aan de moederschapsbescherming van vrouwelijke zelfstandigen in 2015
                             -  Statistieken over invaliditeit bij zelfstandigen in 2015
               -  Statistieken van de uitkeringen over 2015
                             -  Statistieken over primaire arbeidsongeschiktheid bij zelfstandigen in 2015
                             -  Statistieken over invaliditeit van zelfstandigen in 2014
                             -  Statistieken over primaire arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen in 2014
                             -  ????????
               -  Statistieken van de uitkeringen over 2014
                             -  Statistieken over de uitkeringen verbonden aan de moederschapsbescherming van vrouwelijke zelfstandigen in 2014
                             -  Statistieken over de primaire arbeidsongeschiktheid van werknemers en werklozen in 2014
                             -  Statistieken met betrekking tot de invaliditeit van werknemers en werklozen in 2014
                             -  Statistieken over uitkeringen voor moederschapsbescherming van werknemers en werklozen in 2014
                             -  Statistieken over socio-professionele re-integratie van werknemers en werklozen in 2014
 -  Statistieken administratieve contrôle
 -  Statistieken geneeskundige evaluatie en controle
 -  Statistieken van geneesmiddelen
               -  Statistieken over geneesmiddelen afgeleverd in openbare apotheken (Farmanet)
               -  Farmaceutische kengetallen
               -  Statistieken geneesmiddelen per groep van voorschrijvers
 -  Statistieken grensarbeiders
 -  Statistieken over personen aangesloten bij een ziekenfonds (ledentallen)

Het RIZIV

 -  Onze internationale samenwerking
               -  International Horizon Scanning Initiative (IHSI): nieuwe internationale samenwerking rond geneesmiddelen
               -  Enkele getuigenissen
               -  6 redenen om voor het RIZIV te kiezen
 -  Onze collega worden
               -  Administratief assistent (m/v/x) – startbaanovereenkomst
               -  Onze vacatures
               -  Getuigenissen van onze artsen
 -  Opdrachten en bedrijfscultuur van het RIZIV
 -  De administratieve structuur van het RIZIV
 -  De partners van het RIZIV
 -  De organen van het RIZIV
               -  Het Algemeen beheerscomité
               -  De organen van de Dienst voor geneeskundige verzorging
               -  De organen van de Dienst voor uitkeringen
               -  De organen van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle
               -  Het beheersorgaan van de Dienst voor administratieve controle
               -  Het Beheerscomité van het Fonds voor de medische ongevallen
               -  De organen van de Algemeen ondersteunende diensten
 -  Klachten over onze dienstverlening
 -  Onze bestuursovereenkomsten
 -  Onze bestuursovereenkomst 2016-2018 met de federale regering
 -  Onze bestuursovereenkomst 2013-2015 met de federale regering
 -  Onze bestuursovereenkomst 2010-2012 met de federale regering
 -  Onze bestuursovereenkomst 2006-2008 met de federale regering (+ wijzigingsclausule)
 -  Onze bestuursovereenkomst 2002-2004 met de federale regering (+ wijzigingsclausule)
 -  20 jaar responsabilisering en autonomie van de OISZ: studiedag
 -  Overheidsopdrachten
 -  Beheersysteem voor informatieveiligheid
 -  Onze 8 doelstellingen voor betere milieuprestaties
 -  50 jaar RIZIV: Wij zorgen voor de toekomst!

Laatst aangepast op 05 december 2022